Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bondsbestuur in Amsterdam moeten wonen. Verder is aan de hand der technische commissie een concept-programma voor voorturners-examens gereed gekomen, dat in het Tijdschrift zal worden geplaatst en waaromtrent later een besluit zal worden genomen.

Aan den vooravond der jaarvergadering waren de in Amsterdam aanwezige afgevaardigden de gasten der turnvereeniging „Olympia" op eene hoogst leerzame uitvoering in de turwbal.

De als gevolg van de benoeming van den Heer Karei Muller tot bondsvoorzitter in de Technisèhe Commissie ontstane vacature wordt vervuld door den Heer H. P 1 ü mér te Amsterdam.

Aan het eind van 1894 zijn er thans 117 bondsvereenigingen, treedt de Heer J. Ingenohl als voorzitter van het gewest „Noordholland" af en wordt hij in die "functie vervangen door den Heer N. van B o o ij e n, te Amsterdam.

Te Uithuizen, Dordrecht en Haarlem werden in dat jaar gewestelijke uitvoeringen gegeven. Ze stonden onder leiding, respectievelijk van de Heeren H. W. F. H e 11 e rschij, J. J. Sonne en J. A. van der Boom. De eerste, die op een Zaterdag plaats vond, had maar een matig succes door de geringe deelname van slechts 40 turners. Dordt en Haarlem gaven betere resultaten, maar deden tevens de grief ontstaan, dat zij te kostbaar waren ingericht en over te veel dagen liepen, zoodat voortdurende aanwezigheid der turners niet wel kon worden verlangd.

De turnfeesten bij onze buitenlandsche makkers brengen eenige turnleeraars naar Breslau en ruim 200 turners uit een twintigtal vereenigingen naar Antwerpen. Het is bij laatstgenoemd feest, dat het buitengewoon de aandacht trok, hoe ordelijk, flink en stipt het optreden onzer nog jonge, verëeniging „Spartacus" van Amsterdam was.

Door hét Bondsbestuur werd een nieuw adres aan de

Sluiten