Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 1895 is het aantal der bondsvereenigingen gekomen op 122.

Het in Juli 1915 gehouden feest van den Belgischen Turnbond werd slechts door enkele turners uit Middelburg, en Botterdam bezocht.

In de op 26 Januari 1896 te Amsterdam gehouden jaarvergadering blijkt, dat in December 1895 het „Noordergewest" een anderen Voorzitter heeft gekregen en Mr. D. H. B o s e h te Winschoten in de plaats van den Heer Van Eden is getreden. Ook onderging de Bonds-technische commissie wijziging, doordat de Heer C. J. G. Mieremet te Utrecht in de plaats kwam van den Heer Meilink, die voor herbenoeming bedankt had. Groningen is voor 1896 gekozen als de stad waar het 17e bondsfeest zal plaats hebben. Dit feest werd gehouden van 25—27 Juli en zij, die dit hebben medegemaakt zullen met graagte getuigen van de hartelijke gastvrijheid, die de Groningers, voorgegaan door hun burgemeester, Mr. S. M. S. Modderman en den Voorzitter der feestcommissie, Jhr. Mr. W. C. A. Alberda van Ekenstein, aan het N. G. V. hebben bereid. De ontvangst ten Eaadhuize en die in de alom bfekeridé Sociëteit „De Harmonie" hebben destijds reeds onomstootelijk vastgesteld, dat de gymnastiek en hare beoefenaren op de sympathie en steun der ingezetenen van de eerste stad van 't Noorden konden rekenen.

26 Augustus bracht een flinke uitvoering onder hoofdleiding van den Groningschen turnleeraar J. H. G. Casparie, bijgestaan door den. modelgymnast Jan Bolt. De volgende dag is gewijd aan vereenigingswedstrijden aan rek, barren en paard, benevens de zoogenaamde volksoefeningen, zijnde steenstooten, hoogspringen en 100 Meter hardloopen. Tegelijkertijd is een personeele wedstrijd in den vereenigingswedstrijd begrepen. Tevens heeft er een wedstrijd voor militairen plaats. Op den Eereavond, aan het slot van het feest gehouden, waarop we

Sluiten