Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naast het werk van zoovelen onzer bondsvereenigingen, mochten bewonderen het sierlijke optreden der Dames' G. V. „Groningen" onder leiding van den Heer Van Riet, wordt o. a. bij het bekend maken van den uitslag der wedstrijden aan het licht gebracht, dat in den personeelen wedstrijd in volgorde overwinnaars waren: Jan Bolt, te Groningen, H. van Haag en, te Amsterdam, J. B ij p o s t, te Amsterdam, G. J. D o u w, te Rotterdam en De Vogel te Groningen. Zij werden bekroond met krans en diploma.

Aan het eind van 1896 blijkt liet aantal vereenigingen stationnair gebleven en dus 122 te bedragen.

Ten slotte mag nog vermeld worden, dat ofschoon 1896 het jaar der bondsuitvoering was nochtans aan het nieuwe gewest „Zeeland" vergunning werd verleend om eene gewestelijke uitvoeering te géven. Die eerste uitvoering had op 25 Mei 1896 te Goes plaats. Hoofdleider was de Heer J. Th. Coumans te Roosendaal. Het eerste optreden van deze jongste loot van ons N. G. V. bleek in allen deele welgeslaagd.

De jaarvergadering van 30 Januari 1897 te Amsterdam brengt aan het Verbond een uitbreiding van de redactie van het Tijdschrift in den persoon van den Heer R. D. C. Bornemannte Amsterdam. De Heer J. F. Streube ], die naar het buitenland vertrekt, om te rusten van jarenlange arbeid, wordt tot Eerelid benoemd. Het voornaamste besluit dezer vergadering is de benoeming eener Commissie, bestaande uit de Heeren K1. de Vries, Joh. B. van Zuijlen en Joh. Heijnen, welke Commissie m opdracht krijgt om na te gaan in hoeverre het wenschelijk is de wet van het N. G. V. te wijzigen en over hare bevindingen rapport uit te brengen.

Door het gewest „Noordholland", het „Middengewest" en het gewest „Zuidholland" worden gewestelijke uitvoeringen gegeven, respectievelijk te Schagen, Zwolle en Vlaardingen onder leiding van de Heeren J. Zeeman, E. Bennekers en F. G. M. Harting.

Sluiten