Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 1897 blijkt bet Verbond weder op een totaal van 117 vereenigingen te zijn gekomen.

Van het allerhoogste gewicht ia te noemen hetgeen in 1897 in 'sLands vergaderzaal voorviel, waar LuitenantKolonel V e r h ij, afgevaardigde voor Rotterdam, de aandacht der volksvertegenwoordigers vestigt op het groote nut der gymnastiek en als zijn overtuiging uitspreekt, dat niet alleen de beoefening der gymnastiek een groot volksbelang, maar tevens ook een groot legerbelang is, terwijl naar zijne meening zij, die aan vele ontberingen en vermoeienissen zijn blootgesteld het meeste behoefte hebben hebben aan geregelde beoefening der gymnastiek.

Het begin van 1898 ziet den Heer P. C. Adrian bedanken voor het penningmeesterschap. Natuurlijk biedt de jaarvergadering hem het Eerelidmaatschap aan. De Heer N. vanRooijen, voorzitter van het gewest „Noordholland" wordt als bondspenningmeester gekozen en als voorzitter van zijn gewest vervangen door den Heer G. Adrian te Amsterdam. De Heer Bornemann treedt uit de redactie van het Tijdschrift en wordt daarin opgevolgd door den Heer J. Rensbnrg Jr. te Amsterdam. •

In de jaarvergadering worden de voorstellen der Commissie tot wetswijziging behandeld. Deze voorstellen, die voornamelijk de gewestelijke vertegenwoordiging ten grondslag hadden, werden alle verworpen.

1898. Het Kroningsjaar heeft zich gekenmerkt door ongekend gymnastisch leven onder de turners. Zuidholland riep de turners te Brielle bijeen en gaf daar eene uitvoering met wedstrijden. Het Middehgewest hield zijn 4e openbare uitvoering te Enschede ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van „Achilles" aldaar. Het Noordergewest propageerde met eene flink geslaagde uitvoering in Leeuwarden. De overige gewesten hebben hune krachten besteed aan de huldebetooging van het N. G. V. op 7 September 1898 ter gelegenheid van de inhuldiging van

Sluiten