Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vereenigingen mocht het gelukken een belangrijk aantal turners bereid te vinden het Verbond op waardige wijze te vertegenwoordigen op het bondsfeest te Namen.

Aan het eind van 1901 telt het Verbond 147 Vereenigingen.

Volgens besluit der bondsvergadering van Januari 1902 werd het gewest „Zeeland" opgeheven en de daartoe behoorende Vereenigingen bij het „Zuidergewest" gevoegd.

Ben gelukkig verschijnsel is de belangrijke toeneming van het vrouwenturnen. Het voorbeeld op dit gebied door het gewest „Noordholland" gegeven, vindt meer en meer navolging in het opricBjbéh van damesafdeelingen en zelfstandige damesvereenigingen.

Het belangrijke feit van 1902 was het bondsfeest te Rotterdam. Hoewel op enkele onderdeden in de leiding van dit feest — men denke aan den mislukten estafettenloop — gegronde aanmerking was te maken, blijft het een vaststaand feit, dat deze uitvoering, onder leiding van den Voorzitter der Bonds-technische Commissie, den Heer S. van Aken, eene betooging is geweest van ontzaglijke waarde voor onze zaak. Van veel belang was daarbij de belangstelling van Gemeentelijke- en Rijks-autoriteiten. Niet te vergeten is de steun ons hierbij door den Rotterdamscben Wethouder van Onderwijs, den Heer Drost betoond. Aangenaam blijft ook de gedachte aan de sympathieke wijze, waarop Burgemeester 's J a'c o b zich voorstander van onze zaak verklaarde. Ook het feit dat de Minister van Oorlog zich officieel had laten vertegenwoordigen mogen we als een verblijdend féit memoreeren. Vele buitenlandsche makkers namen aan dit feest deel. Naast de bekende vertegenwoordigers der,- buitenlandsche bonden mochten we de eer genieten gastvrijheid te ver-

leenen aan Mr. le Député Dr. L a c h a u d uit Parijs. Uit den personeelen wedstrijd aan toestellen, bij deze

uitvoering gehouden, kwamen als prijswinnaars naar

voren: 1. Bruchez van „Hercules" te Rotterdam, 2. P.

Sluiten