Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Scho 11 e van „Holland" te Amsterdam en 3. G. J. Do u w van de Rotterdamsche G. enS. V.

Inmiddels had de op 2 Februari 1902 gehouden bondsvergadering eene belangrijke wijziging in bet bondsbestuur gebracht. De Heeren Th. Bakker en N. van R o o ij e n traden, respectievelijk als secretaris en penningmeester uit het bestuur en werden in hunne,.functies vervangen door de Heeren R. W. Wulfhorst en L. C. van der Meulen J.Hz., beiden te Amsterdam.

De gewichtigste besluiten van deze vergadering waren, naast het besluit om het bondsfeest te Rotterdam te houden en het besluit tot inkrimping, +van het aantal gewesten door oplossing van het gewest „Zeeland", het voteeren van f 300.— ter bezoldiging van een Redacteur van hét Tijdschrift, te benoemen door het Bondsbestuur, en die tevens als Administrateur den Secretaris en den Penningmeester in hun beheer zou ter zijde staan en de machtiging aan de gewesten sm, bij ontstentenis van den voorzitter, zich door een ahder bestuurslid in het Bondsbestuur te doen vertegenwoordigen.

Als Administrateur werd voor den tijd van één jaar benoemd de Heer B. A. van Doorn, te Bussum.

Den Heer Th. Bakker werd het Eerelidmaatschap aangeboden. Evenzoo geschiedde met Zijne Excellentie den Luitenant-Generaal K. Eland, Minister van Oorlog, die het Eefelidmaatschap welwillend aanvaardde.

Groot was de vreugde in het Verbond toen het tijdens de uitvoering te Botterdam bekend werd, dat Hare Majesteit de Koningin en Z. K H. Prins Hendrik der Nederlanden hadden goedgevonden als Beschermvrouw en Beschermheer van het Verbond op te treden.

Thans zijn er 152 bondsvereenigingen.

1903 brengt in het Bondsbestuur opnieuw eenige wijziging door het uittreden van KI. de Vries en Mr. D. H. Bosch, die vervangen worden, respectievelijk door de Heeren C. J. G. M i e r e m e t te Utrecht en J. W. van Lessen te Groningen.

Sluiten