Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E. J. W. L a m b e r t, te Zierikzee daarin voor bet nieuwe gewest „Zeeland" plaats nam, terwijl de Heeren Van der Maas en Mieremet werden vervangen, respectievelijk door de Heeren 6. A. van Dijk te Deventer en W. H. N ij s t e n te Maastricht.

Gewestelijke uitvoeringen werden gehouden door het „Noordergewest" te Heerenveen, door heb „Middengewest" te Enschede, door het gewest „Noordholland" te Bussum, door het gewest „Zuidholland" te Oud-Beijerland, door het „Zuidergewest" te 's-Hertogenbosch en door het •gewest „Zeeland" te Bergen-opTZoom.

Het Belgische Bondsfeest te Bergen in Henegouwen werd door enkelen onzer turners bezocht. Voorts werd de voorbereiding van bet ApeldoorUsche Bondsfeest krachtig ter hand genomen.

189 Vereenigingen maken • aan het eind van 1904 deel uit van het Verbond.

De wederoprichting van het gewest „Zeeland", waarvan de Heer A. M. Juten te Bergen-op-Zoom als Voorzitter wordt gekozen, heeft tengevolge, dat deze heer het Bondsbestuur komt vermeerderen.

De belangrijkste gebeurtenis van het jaar 1905 was de Bondsuitvoering te Apeldoorn, die met den Heer Straatman als hoofdleider, niettegenstaande in verschillende opzichten billijke aanmerkingen, toch goed geslaagd mag heeten. Met ingenomenheid herdenken we hierbij de aanwezigheid onzer Koninklijke Beschermers, wier aanwezigheid zeer zeker de waarde, die hoe langer hoe meer, ook van overheidswege, aan de gymnastiek wordt gehecht, opnieuw hèeft in 't licht gesteld. Eene bizonderheid waardoor dit feest zich van zijne voorgangers onderscheidde, was de flinke opkomst der turneressen, die, wanneer men het kleine dappere troepje, dat in 1902 te Botterdam mee- * werkte uitzondert, thans voor het eerst aan een bondsfeest deelnamen en wier debuut uiterst gelukkig was, dank zij zeker voor een niet gering gedeelte aan de uitmuntende

Sluiten