Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Middelburg. Verder was het N. G. V. op het Italiaansche bondsfeest te Milaan vertegenwoordigd door den Heer A. M. Juten en op de bondsfeesten te Bern, Tourcoing en Luxemburg door den Heer Van Aken. In de onderscheidene gewesten valt eene flinke uitbreiding der voorturnerslessen te bespeuren. Hierbij zij opgemerkt, dat van af dit jaar op ruimeren schaal dan voorheen dames-voorturnerslessen werden gehouden.

Het jaar 1907 bevat als een der heugelijkste gebeurtenissen het feit, dat daarin door den Minister van Binnenlandsche Zaken een subsidie van f 2500.— op de Staatsbegrooting werd gebracht, welk subsidie in 1912 tot f 5000.— aangroeide. Het Verbond ontvangt dan eindelijk steun van het departement, dat — als zijnde het departement, dat de lichamelijke opvoeding van het Nederlandsche volk moet beheerschen — ook dat groote Verbond onder zijn toezicht en bescherming behoort te hebben.

De jaarvergadering, die op 27 Januari 1907 te Botterdam plaats had, besluit: a. de Bonds"T. C. tot eene commissie van drie leden te beperken; b. het ontwerp-reglement voor feesten en wedstrijden van het N. G. V. en zijne gewesten, voor het jaar 1907, als proef vast te stellen; c. de Commissie van Eedactie van het Turnblad voortaan door de bondsvergadering te doen benoemen; d. een jaarboekje uit te geven en daarvoor een redactie-commissie van drie leden te benoemen; e. het bondsfeest ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het N. G. V. in 1908 te Amsterdam te doen plaats hebben. In verband met een deel dezer genomen besluiten worden tot leden der Bonds T. C. benoemd de Heeren S. van Aken, Karei Muller en C h r. K r ij g e r; tot leden der Commissie van Eedactie van het Turnblad de Heeren: Th. Bakker, J. M. Scheffer en D. J. Kroes; tot leden der Eedactiecommissie voor het jaarboekje de Heeren: H. van Hall, KI. de Vries en Th. Bakker. Het Verbond telt aan het eind van 1907, 242 vereenigingen, waaronder 15 damesvereenigingen.

Sluiten