Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Te Leeuwarden, Amersfoort, Haarlem, Loosduinen en. Maastricht hadden gewestelijke uitvoeringen plaats. tHoewel ieder dier, uitvoeringen op min of meer succes heeft mogen aanspraak maken, lijkt mij de opmerking van pas, dat de gewestelijke uitvoering van „Noordholland", te Haarlem op het prachtterrein achter den Haarlemmerhout, onder leiding van den Heer J. P lo, é g e r, den naam van „modeluitvoering" in deze geschiedenis toekomt. De Heer A. M. Juten vertegenwoordigde het Verbond op het Fransohe Bondsfeest te Clermont-Ferrand. Op het Belgische bondsfeest te Leuven was die vertegenwoordiging in handen van,.het voltallige Dagelijksch Bondsbestuur.

Door de Commissie van Voorbereiding voor de Militaire Gymnastiek en Sportfeesten, welke te Breda gehouden werden van 2—4 October 1907 werd het N. G. V. uitgenoodigd om de leiding op zich te nemen van den gymnastiek-wedstrijd (zeskamp). Hieraan werd met genoegen gevolg gegeven en het waren de Heeren: Van. Aken, Blom, Van der Boom, Joh. Koert,! Van Leeuwen, Plümer. en Schuurbiers, die zich hierbij als juryleden en leiders namens ons Verbond verdienstelijk maakten.

Na eene hoogst degelijke voorbereiding door de Regelingscommissie uit de Amsterdamscne bondsvereenigingen had van 6—9 Juni 1908 te Amsterdam de feestviering' plaats van het 40-jarig bestaan van het Verbond

Het programma der feestelijkheden omvatte: een zwemwedstrijd, persoonlijke en vèreenigingswedstrijden voor leden, wedstrijden voor militairen, uitvoeringen der gewesten, de 20e Openbare Bondsuitvoering, uitvoering vftn adspiranten der Amsterdamsche bondsvereenigingen en eene kinderuitvoering.

Bij de bondsuitvoering was de leiding der mannenr oefeningen toevertrouwd aan den Heer A. P e 11 e n, terwijl J. Zeeman de leiding der vrouwen had en de Heer

Sluiten