Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. de Boer het bevel over de adspiranten voerde. De kinderuitvoering werd ingericht door de leden der Amsterdamsche Gymnastiekonderwijzersverceniging, terwijl de klasseonderwijzers aan het geheel hun waardevollen steun verleenden. Zij allen, <he hieraan hebben medegewerkt, mogen met voldoening op hun werk terugzien. De aanblik van die dniteenden kinderen in de algemeene vrije oefeningen was in één woord overweldigend.

Bovendien werd van 3—11 Juni 1908 eene Internationale Tentoonstelling van hulpmiddelen voor gymnastiek en spel gehouden in het Feestgebouw „Bellevue". Van de inzendingen was veel werk gemaakt, zoodat de tentoonstelling een bezoek overwaard was, nochtans heeft zij betrekkelijk weinig publiek getrokken.

Te voren op den verjaardag van den Bond — 15 Maart 1908 — werd als plechtige inleiding der bondsfeesten eene receptie gehouden door het Bondsbestuur in Huize „Boer" te Amsterdam. Buitengewoon groot was de belangstelling aldaar.

Van de feesten zelve stippen we aan de ontvangst ten Raadhuize, die aan het Verbond ook ditmaal niet geweigerd werd en die plaats vond door Amsterdams hooggeachten en hoogbegaafden Burgemeester, den heer Mr. W. F. van Leeuwen, die maar weinig woorden noodig had om allen te doen'beseffen, dat Z.E.A. in waardeering voor doel en streven van het Verbond allerminst achterstond bij hen, die als woordvoerders der Amsterdamsche burgerij, de feestvierende turners van 1883 en 1893 begroetten. Burgemeesters Van Tienhoven en Vening M e i n e s z worden door de leden van ons Verbond nooit vergeten, Burgemeester Van Leeuweu blijft met hen één geheel vormen van af het oogenblik, dat hij hun het voorrecht gunde hem onder de Eereleden van het Verbond op te nemen.

Het buitenland werd op deze feesten vertegenwoordigd door de heeren Cupérus (België) en Prof. Bühl (Duitschland).

Sluiten