Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bjj de optochten evenals bij de openbare bondsuitvoering viel in 't bizonder op de stiptheid waarmede aan den vastgestelden tyd gehouden werd en de uitstekende discipline. Aan de algemeene vrjje-oefeningen werd door 1200 turners deelgenomen, aan de algemeene staafoefeningen door 650 turnsters. Een pracht-af deeling Hannoveranen brdöht, met de ten beste gegeven oefeningen, menig turner in extase.

Nog even herinnerd aan den eere-avond in het propvolle circus-Carré, die eveneens slaagde en het mag met vreugde geconstateerd hoe de feestviering van het veertig-jarig bestaan een algeheel succes is geweest, dank zij allen, die er aan mede werkten, dank zij vooral de Amsterdamsche Begelingscommissie en haar beproefden leider. K1. de Vries.

Het behaagde Hare Majesteit, onze Koninklijke Beschermvrouwe, die niet bij de bondsfeesten tegenwoordig kon zijn, als blijk Harer groote belangstelling den bonds^ voorzitter te benoemen tot Ridder in de Orde van OranjeNassau.

De gewone jaarbjksche bondsvergadering werd in 1908 te Utrecht gehouden. Tot Eerelid werd op deze vergadering benoemd de Heer S. van Aken, terwijl de voornaamste besluiten dier vergadering waren: a. dat voortaan aan alle afgevaardigden zal worden toegezonden het nummer^ van het turnblad, waarin de notulen der jaarlijksche algemeene vergadering zijn opgenomen; b. dat aan het Bondsbestuur wordt opgedragen om, mits de noodige waarborgen bestaan, eene afdeeling samen te stellen, die te Londen aan de Olympische spelen zal deelnemen; c. dat voortaan aan de turners individueele bewijzen van lidmaatschap zullen worden verstrekt; d. dat het N. G. V. zich wende tot de Eegeering met het verzoek: 1°. het gymnastiekonderwijs verplichtend te stellen voor deelnemers(sters) aan het herhalingsonderwjjs * dier scholen, waar vak s in het leerplan' is opgenomen; 2°. het gymnastiek-onderwijs verplichtend te stellen voor leerlingen der ambachts-

Sluiten