Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scholen, die van Rijkswege subsidie ontvangen; e. verschillende wijzigingen in de bondswet.

Ingevolge enkelen dier gewijzigde bepalingen werden aan de 3 leden der Bonds T. C, de Heeren Van Aken, Krijger en Blom, welke laatstgenoemde was gekozen in de door den Heer KarelMuller gemaakte vacature, voor het jaar 1908 (bondsfeest) toegevoegd Mevrouw Ferdinant—De Jong en de Heeren A. A. Pellen, J. Z e e m a n, H. N. v a n Leeuwen, J. Ploeger, H. P 1 ümer, J. Teengs en F. J. V er 1 aan.

De Commissie van Eedactie bestaat thans uit de Heeren Th. Bakker, voorzitter, Joh. H. Koert (technisch lid) en J. M. Sc h e f f e r, administrateur, terwijl de samenstelling van het jaarboekje wederom is overgelaten aan de goede zorgen van de Heeren Van Hall en Bakker.

Het Duitsche bondsfeest te Frankfort a/Main werd gehouden van 18—23 Juli. Het N.G.V. was bij die gelegenheid officieel vertegenwoordigd door zijn penningmeester, den Heer J o h. B. v a n Z u ij 1 e n. Voorts werd door een 40-tal turners — voor het meerendeel leden van „Olympia" uit Amsterdam — aan dit feest deelgenomen. De verslagen betreffende dit feest maken melding van een kranig optreden der Hollanders onder de leiding van H e i n r i c h Plümer en Anton Pellen.

Op het Belgische Bondsfeest te Verviers werd het Verbond vertegenwoordigd door een af deeling turners van „Sparta" uit Bergen-op-Zoom, onder leiding van den bondssécrétaris Wulf horst. Eindelijk was de bondsvoorzitter officieel afgevaardigde b« het op 20 November 1908 te Parijs gehouden Internationaal Congres van Europeeschen turnbonden en de daaraan verbonden feestelijke herdenking van het 35-jarig bestaan van den Franschen turnbond.

Bij de Olympische spelen te Londen werd het N. G. V. officieel vertegenwoordigd door de Heeren S. van Aken en J. C. G ö c k e 1. Onder leiding van den Amsterdamschen

Sluiten