Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vereenigingen, in 1911 de bondsuitvoering te 's-Gravenhage te houden. Verder werd het Dag. B.B. weder op 3 leden teruggebracht, waardoor de Heereen Peelen en Drukker uit dat bestuur treden.

De Heer J. D. D o u w, heeft door verandering van woonplaats naar een ander gewest, den voorzitterszetel van het gewest „Zuidholland" moeten inruimen voor den 'in zijn plaats gekozen Heer A. D i r k s te Leiden, die alzoo van af 1910 in het Bondsbestuur zitting heeft.

In het Verbond, dat thans 298 vereenigingen telt, waarvan er 24 zelfstandige damesvereenigingen zijn, werden in 1910 gewestelijke uitvoeringen gegeven te Meppel, Purmerend, Botterdam, 's-Hertogenbosch en Breda. Buitendien hadden ook thans vele turndagen plaats en hadden de voorturnerslessen in de onderscheidene gewesten hun geregeld verloop. Sedert 1906 heeft het Dagelijksch Bondsbestuur de gewoonte aangenomen, zooveel mogelijk bij de gewestelijke uitvoeringen vertegenwoordigd te zijn en kort daarop heeft dit bestuur ook aan de leden der Bonds T. C. de bevoegdheeid gegeven om deze uitvoeringen te bezoeken en gewenschte, gezonde kritiek daarop uit te oefenen.

Groot was in 1910 de deelname aan de buitenlandsche bondsfeesten, onderscheidelijk in Frankrijk en België. Te St. Quentin heeft „Donar" uit Delft, door li aar degelijk optreden aldaar de eer van het N. G. V. schitterend hoog gehouden. De Bondsvoorzitter was daarbij officieel vertegenwoordiger. Van 13—16 Augustus had he't Belgische bondsfeest te Brussel plaats. De leden van het Dag. B.B. waren hier als officieele vertegenwoordigers aanwezig. Door ruim 200 turners en turnsters werd onder leiding van den Heer Krijger aan deze gróotsche bétooging onzer Belgische makkers deelgenomen. Het geheele optreden der Hóllanders was waardig en flfiïk* voorbereid. Degelijk was ook' hunne houding op den eereavond in de feestzaal van het tentoonstellingsterrein op het oogenblik 'dat de brand in' hét hoofdgebouw der tentoonstelling uitbrak en de

Sluiten