Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

damesgymnastiekvereeniging „Hygiea" van Amsterdam klaar stond om met eene prima serie vrije-oefeningen uit te komen. Bij de daarop volgende paniek hebben onze turners en turnsters slechts blijken gegeven van koelbloedigheid en eensgezinde ordelijkheid.

Kwam „Donar" van Delft uit St. Quentin met 2 Prix d'ExceÜence, bij de wedstrijden in Brussel waren het niet minder dan 12 onzer vereenigingen, die het eeremetaal verwierven. Het waren „Door oefening ontwikkeling" en „Atilla" van Utrecht, „Spartacus" van Amsterdam, „Sparta" en „Uitspanning door Inspanning" van Bergenop-Zoom, „Hercules", „S.V.D.B.", „Ulysses" en „Botterdam" van Rotterdam, „Sparta" en „Lichaamsontwikkeling" van Delft en „Kunst en Kracht" van 's-Hertogenbosch.

Het jaar 1911 staat in het teeken der bondsuitvoering, die van 3—6 Juni te 's-Gravenhage plaats had en ofschoon ook deze betooging voor onze zaak niet is voorbij gegaan zonder dat in verschillende opzichten billijke aanmerkingen te maken waren, kan toch met vreugde worden vastgesteld, dat deze uitvoering ontegenzeggelijk is geweest eene mooie propaganda voor de alzijdige lichamelijke opvoeding. Wie zal ooit vergeten — na de sympathieke ontvangst ten Raadhuize, geleid door den Heer waarnemend burgemeester J. C. Jansen, — de keurige, gloedvolle van eerlijkheid en overtuiging tintelende welkomstrede, bij gelegenheid van de feestelijke ontvangst door het Eerecomité; uitgesproken door den Heer Kapitein L. W. J. K. Thomson, lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraal. Wie, die het meemaakte, blijft niet steeds doordrongen van dien overweldigden indruk, verwekt op hèt oogenblik, dat deze zoo hoog staande krijgsman en meest gewaardeerd volksvertegenwoordiger het N. G. V. de nieuwe bondsvlag overgaf als het symbool van eenheid, van vereende kracht, van trouw en van broedérschap en hij zich daarbij tot de onzen rékenende, sprak: „Wij nemén ,,óns id'deze ernstige ure vóór dit symbool nimmer ontrouw

Sluiten