Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„te worden, dit teeken onzer eenheid nooit te verlaten en „het onze algeheele toewijding te toonen, wanneer en „waarook".

Aan deze betoogihg, die wat samenstelling betrof, gelijkvormig met die van 1908 te Amsterdam was en dus met de openbare uitvoering als hoofdschotel ook bevatte de vereenigingö-, persoonlijke en militaire wedstrijden, was de -groote bijzonderheid verbonden, dat haar het groote voorrecht van persoonlijke belangstelling ten deel viel van de Heeren Ministers van Oorlog en van Binnenlandsche Zaken, Colijn en Th, Heemskerk. Eerstgenoemde, als oud-hoofdofficier met technische-blik begaafd, woonde een deel der openbare uitvoering bij, waarvan hij met lof getuigde, de laatstgenoemde gaf het Verbond de eer van aan te zitten aan den feestmaaltijd op het Kurhaus te Scheveningen en verklaarde daar gekomen te zijn om de waardeering der Regeering te doen blijken voor het streven van het N. G. V., eene waardeering die doet begrijpen, dat het geen onbescheiden wensch is als men wil, dat de Regeering iets doet voor de lichamelijke opvoeding van het volk.

Toch waren die eerste Junidagen op Houtrust te warm. Dit werd een nadeel voor de recette en de Haagsche Regelihgscommissie, hoe gewaardeerd overigens, had nagelaten het financieel belang deze uitvoering voldoende te verzorgen. Er ontstond een groot tekort. Waren het de woorden van den onvergetelijken Thomson, die de leden van het Verbond nableven, toen zij „met eenheid, vereende kracht, trouw en broederschap" het hunne deden om de in Den Haag gemaakte schuld te delgen? , ,

Meer dan ooit tevoren was het buitenland op deze uitvoering vertegenwoordigd. België, Dui^schland, Frankrijk, Italië en de Sokols uit Hongarije zonden hun afgevaardigden en met hen die phalanx van Fransche, Duitsche en Belgische turners, die door hunne deelname aan het Haagsche bondsfeest er bizonderen luister ,aan hebbenf,bij-

Sluiten