Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezet, zoowel door hun optreden bij de openbare uitvoering als op den Eereavond in het Circus te Scheven ingen.

Waar verder ook weder bij deze uitvoering Week, dat het optreden der gewesten tot de mooiste nummers van liet programma behoort, verdient daarbij met bizonderen lof te wordén gewaagd van het gewest ,;Noordholland", dat uitstekend voorbereid met ruim 400 mannen en 300 vrouwen uitkwam.

Op Zondag 26 Februari 1911 werd de jaarlijksche algemeene vergadering van het Verbond gehouden te Amsterdam Deze was voor het eerst samengesteld volgens dé bepalingén der gewestelijke vertegenwoordiging. In totaal konden 52 stemmen worden uitgebracht.

De voornaamste besluiten dezer vergadering waren: u. het benoemen van Luit-Generaal H. P. Staal, OudMinister van Oorlog tot Eerelid van het N. G. V.; b. het vormen van een reservefonds uit de batige saldi der opvolgende jaarrekeningen; c. het vaststellen van het werkcóstuum voor mannen, dat voortaan zal bestaan uit een aan den hals gesloten wit tricot met lange mouwen, een lange pantalon, donkere sokken of kousen, (geen sjerp); elke verëeniging op zich zelf uniform gekleed en dus ook met een zelfde hoofddeksel; d. het aannemen van het ontwerp-bondsverordening IV, betreffende de regeling der hondsfeesteen met uitzondering van het hoofdstuk „wedstrijden", waarvan de beslissing wordt aangehouden; e. de opdracht aan het Bondsbestuur om eene Commissie te benoemen^ die tot taak zal hebben de wijze van inrichting en van werken van het N. G. V. te onderzoeken en de Vergadering van 1912**daaromtrent van advies te dienen en de noodige voorstellen te doen. Deze Commissie zalt*be; staan uit een lid van het Dagelijksch Bondsbestuur, een lid van de Bonds Techniiscfle Commissie en een lid der Bedactie van het Turnblad."

In het Bondsbestuur kwam eene enkele wijziging. De Heer Jan B'o 1 f "heeft aan het eind van 1910 gemeetïd

Sluiten