Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om redenen van particulieren aard voor het voorzitterschap van het gewest „Zeeland" te moeten bedanken en wordt als zoodanig opgevolgd door den Heer Herman S n ü d e r s, te Middelburg, dien we, overtuigd van het groote belang, dat zijn optreden als voorzitter van het gewest „Zeeland" medebrengt, zoo gaarne in ons Bondsbestuur welkom hebben geheeten.

Met het oog op de voorgenomen bondsuitvoering in 1911 werd de Bonds T. C. voor dat jaar versterkt door toevoeging daaraan van Mej. A. C. P. Bolland en den Heer W. Bückert, die met de hoofdleiding der algemeene oefeningen, respectievelijk: voor vrouwen en mannen zijn belast geweest en zich op hoogst verdienstelijke wijze van hun taak hebben gekweten. Het feit, dat ih 1911 de bondsuitvoering reeds in de eerste helft van het jaar kon worden gehouden was mede oorzaak, dat in de tweede helft daarvan nog vele en velerlei propaganda kon geschieden, welke plaats had in de goed voorbereide en met succes bekroonde turndagen van Wolvega, Joure, IJmuiden, Dordrecht en Rotterdam. Voorts hadden ook thans de voorturnerslessen in alle gewesten plaats.

Nadat op 19 Januari 1911 eene buitengewone vergadering was gehouden te 's-Gravenhage, waarbij, de Verëeniging van Gymnastiek Onderwijzers in NederlajMÉHeene bespreking hield van de aanvallen tegen het Nederlandsch*Duitsche stelsel van gymnastiek, werd het aldaar gesproken woord, op 21 Januari d.a.v., practisch toegelicht in een der zalen van de Dierentuin te 's-Gravenhagé, door de leden der turnvereeniging „Olympia" en de dames der G. V. „Hygiëa" van Amsterdam en de leerlingen d$r Rijks-, kweekschool-voor onderwijzers te Haarlem. -■

6 October 1911 brengt ons Bondsbestuur een door allen> gevoeld verlies, door het overlijden van onzen vriend R. D. C. B o r n*e-m a n n. Hij werd als Voorzitter van het gewest „Noordholland" opgevolgd door den. Heer L. C. v a u der Meu J.Hz., te Hilversum, die , al zoo in 1912

Sluiten