Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weder in het Bondsbestuur trad, dat hij in 1906 als penningmeester had verlaten. De bondsvergadering van dat zelfde jaar nam de navolgende belangrijke besluiten: a. te voorzien in het nadeelig saldo der Haagsche bondsuitvoering door het voorschot van f 1500.—, aan de Regelingscommissie verleend, te veranderen in een gift, door de bondsbijdrage, voor de eerste maal in 1912, te verhoogen met 10 cent per werkend lid, en het aangaan eener rentelooze geldleenjng; b. een bedrag van f 125— beschikbaar te stellen als (SWijtsidie aan de Nederlandscbe afdeeling, die voor het N. G..V. in 1912 te Bazel zal uitkomen; c. niet deel te nemen aan de Olympische Spelen te Stockholm; d. indien mogelijk, wel deel te nemen aan het in November 1913 •te Parijs te'1 houden internationaal turntornooi; e. de grenzen van het Noordergewest dusdanig te wijzigen, dat daartoe ook gaat behooren het noordwestelijk deel van de provincie Overijssel, ten noorden van het Meppelerdiep; ƒ. een onderscheiding in te stellen, ter erkenning van verdiensten, in den vorm van een zoogenaamd eerespeldj^. ' Behalve enkele turndagen (o. a. de mooie turndag te Drachten) en de vele voorturnerslessen, hadden gewestelijke uitvoeringen plaats-te Stadskanaal, Deventer, Hoorn, Gouda, Nijmegen en Bergen-op-Zoom. * Op het Zwitsersche bondsfeest te BazeLwerd ons Verbond niet alleen op waardige wijze officieel vertegenwoordigd door ons Eerelid, den Heer M. D e n t z, maar tevens door eene kranige afdeeling turners, onder leiding van deri Heer V a>n Tongeren te Rotterdam. De afdeeling behaalde bij de wedstrijden een len prijs, lauwerkrans en een Eerelint,- als zijnde no. 1 van de 68 buitenlandsehe ■ mededingende vereenigingen. ,jSparta" te Bergen-op-Zoom «ïam deel aan.net Fransche bondsfeest te Tunis en verkreeg wederom een prix d'^Kcellence. Te Namen werd het Verbond officieel vertegenwoordigd-door rij» voorzitter en secretaris, gracht' door Oefekling" uit Dordrecht trad daarbij, uitstekend voorbereid óp <en verdiende -twee- eerster prijrtSn 'en een prix d'excellence.

Sluiten