Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jaarvergadering van 1913 wordt besloten: lo. het Noordergewest te splitsen in twee gewesten; het eene gevormd door de provincie Friesland, het deel van Overijssel ten noorden van het Meppelerdiep en het Zwolsche diep, benevens de gemeente Meppel; het andere gevormd door de provinciën Groningen en Drenthe, behalve Meppel; 2o. de Bonds T. C. voortaan te doen bestaan uit vijf. leden; 3o. de Koninklijke goedkeuring aan te vragen op de thans volledig aangenomen ontwerp-statuten en het gewijzigde huishoudelijkreglement met 'qe bondsverordeningen I—IV; 4o. toe te treden tot het Nederlandsen Olympisch Comité.

Tengevolge van het'besluit tot eene gewijzigde samenstelling der Bonds T. O, worden daarin benoemd: Mevrouw W. TTerdinant—de Jong, te Amsterdam en de Heeren C h r. K r ij g e r, te Schiedam, G. J. van Tongeren te Rotterdam, J. H. L u i t i n g en B. J. C. B 1 o m te Améterdam. De Heer v a n A k e n, lid der vorige T. C, werd piet opnieuw benoemd. Hem werd hiervan door het Bondsbestuur schriftelijk mededeeling gedaan, onder dankbetuiging voor de zeer vele en gewichtige diensten, verscheidene jaren achtereen door hem aan het Verbond bewezen.

Tot leden der Turnbladredactie voor het jaar 1913 werden gekozen de Heeren M. J. Citroen, J.. M. Sc heffer en H. M. van der W e ij d e n, allen te Amsterdam.

Gewestelijke uitvoeringen werden gehouden te Steenwijk, Brielle^-Tfiengelo en Tilburg. In alle gewesten zijn. thans turnbonden gevormd, die zich meer en meer vergrooten en zonder onderscheid alle verdienstelijk werk verrichten. ''

, Het jaar 1913, hèrinneringsjaar en jaar der tentoonstellingen, vindt op de Tentoonstelling „De Vrouw 1813—1913" eenet propaganda als. nooit te voren voor het vrouwen*turneh werd gemaakt. Het groote succes hier behaald is te danken aan de gewaardeerde commissie voor de ftrmnastiek bestaande uit de Dames W. G. Overbeekfföh^Vi1

Sluiten