Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaren zouden' deze getallen ongetwijfeld kleiner zijn geweest, ware het. niet dat het Rijkssubsidie het bondsr bestuur inystaat had gesteld op vele plaatsen en in verscheidene kringen aan de grootste béhoeften tegemoet te komen. Toch heeft de mobilisatie gedeeltelijk voor het turnleven, en in meerdere mate voor het algemeen welzijn der lichamelijke volksopvoeding haar nut gehad. Het vele goede door de Sportcommissie in de stelling van Amsterdam verrioM,, onder thet aangenaam protectoraat van den Heer Generaal-Majoor A. G. Opliorst, mag dankbaar worden beschouwd. ■

Van 1915—1917 mag verder worden verhaald, hoe een in het algemeen opgewekt turnleven in ons Verbond blijft bestaan. Waar mogelijk, blijft ieder op zijn post en wordt de propaganda niet vergeten. Gewestelijke uitvoeringen of daarmede ia-waarde gelijk te stellen turndagen, hebben in die jaren achtereenvolgens plaats in Zaandam, Rotterdam, Gorredijk,> Veendam, Deventer, Zaltbommel, Goes, Heerenveen, Assen, Haastrecht, Eindhoven, Middelburg, Alkmaar, Roosendaal, Leeuwarden, Winschoten, Zwolle, Wormerveer, Gouda en Maasbree. De laatste ziet Dirk van der Maas jubelen als 25-jarig bestuurslid van het ZuidergewesA.

De Bonds Technische Commissie ondergaat in dat zelfde tijdvak nog tweeinaal verandering. De gemobiliseerde Heer Van Tonge/rien, wordt vervangen door den Heer G. A. van D ij k, te Deventer. Vervolgens bedanken Mevr. Ferdinant—£>e Jong en de Heer Krijger en wordeze vervangen<door Mej. W. S. O v e r b e e k te Zaandam (1916), later Mej. G. vanEgmondte Amsterdam (1917) en den Heer H. C. Th. W. Kok, te Delft. Van de in die jaren gehouden» bondsvergaderingen valt nog als belangrijk te vermelden: 1°. dat een uniform voor turnsters werd vastgesteld; 2°. dat het instituut der vaardigheidsp^oeven. in twee graden, voor mannen en vrouwen werd ingesteld; 3°. dat eene regeling werd getroffen voor te houden af-

Sluiten