Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

standsïnarschen door vereenigingen of combinaties van deelen van vereenigingen, insgelijks voor . mannen en vrouwen.

In de Maartvergadering van 1917 legt de Heer R. W. W u 1 f h o r s,t, na 15 jaren lang zijn functie als bonds* secretaris te hebben waargenomen, die functie neer. Hij wordt tot Eerelid benoemd en als secretaris opgevolgd door den Heer H. M. van derWeijden te Amsterdam.

Als een der laatste belangrijke besluiten* < aam het eind van een bijna vijftigjarig bestaan, mag genoemd worden de opdracht van diezelfde vergadering aan het Bondsbestuur om over te gaan tot het benoemen eener Commissie die tot taak heeft te onderzoeken of er aanleiding is te. overwegen of een nadere regeling van de plaats der turnbonden in de organisatie van het N. G. V. wenschelijk is en eventueele voorstellen, daarmede in verband staande, te doen. Het Bondsbestuur benoemde in die Commissie tot lid en voorzitter de Heer Herman S n ij d e r~ s, tot lid en secretaris de Heer H. M. van der W e ij d e n, tot leden de Heeren H. A. K o e r t, te Rotterdam, H. Bobertson, te 's-Gravenhage, P. Spaander, te Amsterdam, en J. H. Vis, te Arnhem.

Met de hoop, dat het mogelijk zou zijn, hetzij na afloop, hetzij niettegenstaande den onzaligen oorlog, het vijftigjarig bestaan van het Verbond feestelijk te herdenken, besloot de vergadering tot het houden van°de bondsuitvoering in 1918 te Amsterdam op groote schaal. Het maken der plannen om tot dit doel te komen werd toevertrouwd aan eene Regelingscommissie van 60 dames en heeren, onder leiding van een volijverig bureau, bestaande uit de Heeren: L. C. van der Meulen JHzn., Voorzitter; H. Plümer, Vice-Voorzitter; Mr. N. G r oe n e w ege n, Secretaris; R. Stuffers, 2e Secretaris; W. Westen» man, Penningmeester; N. Drukker, 2« Penningmeester en B. A. van Doorn, Archivaris.

De tijdsomstandigheden hebben het niet toegelaten, dat deze Commissie in de Juli-dagen van 1918 de kroon op

Sluiten