Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liaar werk zou zetten. Maar rustig en vertrouwend blijft zij aan den gang om eerlang — we hopen op 1919 — haar werk te voltooien, waarvan we reeds nu mogen aannemen, dat het zal worden de parel aan de kroon van ons N. G. V.

Intusschen heeft zij op 17 Maart 1918 de herinneringsdag van het 50-jarig leven van ons Verbond ingeleid. Wie dien dag heeft mede geleefd, zal hij overgetelyk blijven. Zoo zij ook het lot van die Commissie, wier eindtaak we eenmaal hopen te aanschouwen, bestraalt door het licht van vrede, verdraagzaamheid, kameraadschap, saamgehoorigheid en menschenlief de!

Tot zoover mijn inderdaad beknopt overzicht. Van al dat ontelbare wat er gebeurde in dit afgeloopen 50 jaar in de intieme kringen van gewesten, turnbonden en vereenigingen, heb ik moeten zwijgen ter wille van de beknoptheid. Al dat velé, dat het particulier initiatief in dat lange tijdsverloop ondernam en ten bate van de zaak der lichamelijke opvoeding naar voren wist te brengen, ik heb het slechts even kunnen aanstippen.

Maar wat dit verhaal niet behoeft aan te toonen, wat de werkelijkheid, het practische leven zelf, zal gevoelen en het zal doordingen, dat is, dat geen daad, ten goede, verloren ging, dat geen kracht onnut werd verspild, dat het in die 50 jaren; is geweest „Allen voor één en Een voor allen". •

Thans volgt nog een overzicht van het getal der bondsvereenigingen^jnet aanduiding van den aanvang en duur van hun lidmaatschap, benevens een naamlijst van de leden van het Bondsbestuur van 1868—1918.

Sluiten