Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

De enorm toenemende ontwikkeling der roeisport hier te lande en het bestaan van slechts een enkele Hollandsche handleiding, welke men kan raadplegen bij het bestudeeren van den Engelschen stijl, die algemeen geldt als de beste, bracht mij op het denkbeeld, naast het in 1886 verschenen werkje „Nederlandsen Handboek voor Roeisport" door Dr. P. H. Damsté en F. E. Pels Rijcken. een boekje „Het Roeien" het licht te doen zien.

Ik heb bij het samenstellen hier en daar de bestaande goede Engelsche en Duitsche roeilectuur geraadpleegd en voorts den stijl beschreven, zooals die thans wel algemeen bij de beste wedstrijdploegen in toepassing wordt gebracht.

Wellicht zullen bij enkele der hoogst aangeschreven oefenmeesters op eenige punten van ondergeschikt belang, andere gebruiken in de practijk zijn ingeworteld; de principieele stijlvraagstukken echter acht ik geheel met de hunne in overeenstemming.

Ik heb voorts getracht mijn beschouwingen in den meest bevattelijken vorm te gieten, zoodat zij een practische handleiding zijn, zoowel voor de oefenmeesters, die zich voor de taak geplaatst zien, beginnelingen het roeien te leeren, als voor de afgeroeiden, die zich verder willen bekwamen in het doorgronden der stijlmoeilijkheden.

Moge dit werkje er toe bijdragen, dat hier te lande het begrip van den goeden stijl in breede kringen worde verspreid, zoodat bij de beoefening van onze heerlijke sport, het nut daarvan ten volle worde genoten.

DE SCHRIJVER.

Sluiten