Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naast de gestadige ontwikkeling van de roeisport, houdt de groei in de kunst van het bouwen der booten, gelijken tred.

Van de zware, inrigged sloepen in den aanvang der vorige eeuw, tot de fijne, ranke wedstrijdvaartuigen, met uitleggers en glijbanken, zooals wij die thans kennen, is een zeer lange weg, waarin de uitvindingen elkander slechts zeer langzaam zijn opgevolgd.

Eigenaardig is daarbij, hoe lang het geduurd heeft, eer men op het idee gekomen is, om licht materiaal te bouwen.

De eerste booten waren gelijk zeesloepen, hoog van boord, inrigged, met een „gang-board" in het midden tusschen de roeiers. En hoe stevig zulk een boot gebouwd moet zijn geweest, bewijst ook wel, wat men er van in bumping races, zooals reeds eerder omschreven, kon vergen.

De eerste verbeteringen werden aangebracht door het verwijderen van het gangboord en het lager maken der boorden. Dit gebeurde ongeveer in 1837. Met deze wijzigingen gingen gepaard veranderingen in den stijl. Van een korten rukslag vergleed men in een langeren.

Daarna kwam de uitvinding der uitleggers, ongeveer in 1846 algemeen in practijk gebracht, toen het afschaffen van de kiel en de invoering van de rolbanken, respectievelijk in 1850 en 1862.

Voor het eerst in 1873 werden de rolbanken gebruikt in de Oxford en Cambridge-Race.

Begrijpelijk is, dat deze uitvindingen, gevolg waren van studie, zoowel theoretisch als practisch en dat zij niet nalieten belangstelling te wekken voor de roeisport, die daardoor langzamerhand geworden is tot de meest wetenschappelijke der Engelsche Sports.

Als athletische uitspanning staat het roeien voor-

Sluiten