Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deelingen over het ontstaan der oudste roeivereenigingen in Nederland.

Ik ontleen daaraan de volgende bijzonderheden: In 1846 werd te Rotterdam onder voorzitterschap van Prins Hendrik der Nederlanden, „de Kon. Nederlandsche Yacht Club" opgericht, waarvan ook vele Amsterdammers lid werden.

Spoedig ontstond er tusschen de Rotterdammers, die Prins Hendrik aan hun hoofd hadden en de Amsterdammers, geschil, waarop deze laatsten bedankten.

In 1847 werd daarop te Amsterdam de Kon. Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging opgericht, waarvan in het volgend jaar Koning Willem II het beschermheerschap aanvaardde. Reeds op 30 Sept. 1848 hield deze Vereeniging haar eersten wedstrijd op het IJ.

In 1848 volgde de oprichting van de R. en Z. V. „De Hoop" te Amsterdam, die later het praedicaat „Koninklijke" verwierf. In datzelfde jaar wonnen de leden van de Hoop een prijs, bestaande uit een door Prins Hendrik geschonken beker, tegen twee Rotterdamsche ploegen. De wedstrijd, de eerste in gieken, werd 12 Augustus 1848 te Rotterdam gehouden.

In 1851 werd daarop te Rotterdam de R. en Z. V. „De Maas" opgericht, welke Vereeniging ook later het praedicaat „Koninklijke" verkreeg. Het IJ, de Maas en de Amstel waren nu weldra getuige van vele wedstrijden tusschen deze beide Vereenigingen, wier ploegen binnen korten tijd ook in België en in Frankrijk tallooze overwinningen behaalden.

Het duurde vrij lang, voordat nieuwe clubs naast de bestaande verrezen. Eerst het jaar 1874 gaf aan verscheidene nieuwe vereenigingen tegelijk het leven; na dat jaar werd het getal grooter en grooter en neemt nog jaarlijks toe.

Sluiten