Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. DE KUNST VAN HET ROEIEN.

Een goede stijl van roeien is die, welke een maximum snelheid paart aan een minimum inspanning. Natuurlijk speelt ook de bouw van de boot een groote rol. Bij het schieten door het Water moet de giek dusdanig van bouw zijn, dat een minimum weerstand moet worden overwonnen en dat de plaatsing van glijbank, voetbord en dol samen met de lengte en breedte van den riem en zijn blad t.o.v. elkander het grootste'mechanische effect oplevert.

Het bestaansrecht van een stijl moet niet alleen zijn, dat hij uit een aesthetisch oogpunt een bekoring is, doch ook, en vooral, dat zulk een snelheid kan ontwikkeld worden, die het winnen van een wedstrijd verzekert.

De stijl, die aan bovengenoemde eischen het meest voldoet, is de oude Engelsche stijl, zooals bezoekers der Henley Regatta dien ieder jaar kunnen zien toegepast door de beste onder de Engelsche ploegen.

Het is deze stijl, dien ik mij voorstel U in bijzonderheden te beschrijven, doch alvorens daartoe over te gaan, eerst een woord over de commando s.

Tot een goeden stijl hoort in de eerste plaats het vlug en juist geven en uitoefenen der commando's.

Niets maakt een ongelukkiger en onbeholpener indruk dan een ploeg, onvoldoende door den stuurman beheerscht, die slecht te werk gaat.

Het behoort helaas tot de weinig sportieve opvatting van vele roeiers, om zich niet te houden aan de voorschriften van af het oogenblik, dat de boot wordt-uitgebracht, totdat zij weer in de loods

Sluiten