Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is geborgen. Deels wijt ik dit aan onkunde, deels aan een zeer misplaatste vrijheidsidee, die de onderwerping aan gebruikelijke commando's belachelijk oordeelt.

Men vindt het vaak voldoende, indien de boot maar te water ligt, de bemanning onder luid lawaai is ingestapt, sommigen met sigaar, pijp of sigaret, hetgeen zeer tegen de roei-etikette strijdt, en de tocht begonnen kan worden. Mooi en net roeien wordt volstrekt niet betracht; de ploeg luistert ternauwernood naar de commando's of voert ze zoo slordig mogelijk uit; men is immers aan het genieten van zijn vrijheid! Bij het aanleggen en uitstappen overal dezelfde tekortkomingen en ten slotte is men aan niemand verantwoording verschuldigd, als de boot maar zonder schade weer binnen wordt gebracht.

Zulk handelen strijdt tegen de gebruiken en helpt niet mede de roeisport in haar fijnste opvattingen te leeren kennen en waardeeren.

Daarom is bij het onderricht een goed toezien op de uitvoering der commando's van zóó groot belang, dat ik niet genoeg kan wijzen op de noodzakelijkheid, de beginnelingen alleerst de commando's goed te leeren en de juiste uitvoering goed duidelijk te maken.

Hoe noodig dit ook is, vooral bij het varen op een vaarwater met druk verkeer en sterken stroom, zal ieder moeten erkennen, die bekend is met de vele moeilijkheden, die zich plotseling kunnen voordoen.

Niets is aangenamer voor de ploeg, wanneer de roeiers geheel vertrouwen kunnen op het oordeel van den stuurman, en niets geeft den stuurman meer kalmte, dan de zekerheid, dat hij zijn commando's direct en deugdelijk uitgevoerd zal zien.

En zonder te vervallen in de militairistische opvattingen, die in Duitschland op dit punt heerschen.

Sluiten