Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingezet, doch slaat een stuk door de lucht. Of wel, de riem grijpt wel het water goed, doch het lichaamswerk volgt te laat, zoodat het eerste moeilijkste, doch meest werkingsvolle deel van den slag verloren gaat.

Hoe lichter de boot, hoe zorgvuldiger de inzet moet zijn. Hoe sneller de vaart, hoe krachtiger het watergrijpen, om volle uitwerking te houden. Want, schiet de boot sneller weg dan de inzet gemaakt wordt, dan gaat er een massa effect verloren.

Daarom is het ook niet juist, zooals velen onderwijzen, om de riemen tot het laatst evenwijdig te houden met het water alvorens in te zetten. De draai even vóór den inzet, doet hem missen.

Evenmin kan het juist zijn, den inzet te maken met bladen, die verder doorgedraaid zijn dan den loodrechten stand, een stijl, dien in de laatste jaren sommige ploegen hebben aangeleerd.

Vóór den inzet dient het blad loodrecht te staan. Men mist dan geen mM en is geen onderdeel van een seconde te laat of te vroeg.

Op het nut van een krachtigen doorhaal kan niet genoeg worden gewezen.

Tijdens het oogenblik, dat de riem wordt ingezet bij a en uitgepikt bij b, heeft het blad van den riem zich ook eenigszins naar het stuur toe verplaatst. Bleef het blad als een polsstok op het punt van inzet, dan zou de boot den weg a-fc hebben afgelegd.

Duidelijk is echter, dat, indien het blad zich gedurende den doorhaal 40 cM door het water heeft verplaatst, de boot een 40 cM korteren weg doorloopt dan wanneer de riem zich niet ten opzichte van het water zou hebben verplaatst. De weerstand van het water neemt toe met het kwadraat der snelheid van beweging' daarin, zoodat, hoe krachtiger de doorhaal, hoe grooter de'

Sluiten