Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In werkelijkheid werkt gedurende den slag het blad zich iets naar buiten, totdat de riem loodrecht op het boord staat, waarna het blad zich intrekt.

Een belangrijk punt is de afstand van den riem binnenboord, dus van dol tot uiteinde handvat. Het houdt ten nauwste verband met de plaatsing der rolbanken in het midden van de boot, een bouw, dien men bij de nieuwe wedstrijdbooten veel ziet.

Weliswaar is de hefboom dan wat korter, doch de boot ligt aanmerkelijk stabieler.

In den regel bepaalt de houding van den roeier de lengte van den hefboom, doordat zorg dient te worden gedragen, dat de roeier op elk oogenblik van den slag geen gewrongen houding behoeft aan te nemen.

De vraag, hoever het lichaam moet doorzwaaien aan het eind van den slag, heeft reeds vele pennen in beweging gebracht.

Om precies een hoek aan te geven, is in zooverre juist, dat het een beeld moet geven van het gemiddelde en als zoodanig is een hoek van 30° met den loodrechten stand aangenomen.

Het is evenwel aangewezen, om het meer of minder doorzwaaien afhankelijk te stellen van het lichaam der roeiers.

In de eerste plaats dient men er op te letten; of het de krachten der roeiers niet te veel afmat, om den langen slag vol te houden met een doorzwaai achter aan dén slag en ten tweede, of het herstel dan nog zoodanig kan worden gemaakt, dat dan niet te veel van de buikspieren wordt gevergd.

Een ploeg echter, die dit niet alleen over korten afstand, doch ook over langeren kan presteeren, heeft ongetwijfeld veel vóór boven anderen, die tot een korteren slag hun toevlucht moeten nemen.

Menigeen hecht aan den inzet meer waarde,

Sluiten