Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. HET REGLEMENT VOOR ROEIWEDSTRIJDEN.

Dit reglement is een overeenkomst tusschen de Nederlandsche Roeivereenigingen. Uitgegeven bij de Erven H. van Munster & Zoon te Amsterdam. In de editie van 1914, is het tot op 28 Februari 1914 bijgewerkt.

Zooals in den aanvang bij mijn inleiding gezegd, zijn aanvankelijk de Verbonden Nederlandsche Roeivereenigingen gevormd onder leiding der Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging als Voorzittende Vereeniging. Jarenlang was ieder met dezen toestand tevreden; de Koninklijke gaf uit eigen middelen haar jaarlijkschen Roeiwedstrijd met mooie prijzen en alles verliep in gelijkmatigheid, die voor velen niet zonder bekoring was.

Echter het doel, het bevorderen van de roeisport, sprak uit de handelingen der Voorzittende Vereeniging, behalve den mooien jaarlijkschen wedstrijd op den Amstel, slechts weinig.

Andere sports, zooals voetbal, tennis, cricket, enz. vonden veel meer aanhangers, zoodat de roei-enthousiasten begonnen te voelen, dat er aan de organisatie iets haperde.

In de Nederlandsche Sport verschenen in de jaren 1908, 1909, 1910, beschouwingen van oudroeiers, die een verandering voorstonden. De een wilde een Roeibond, de ander een uitgebreid bestuur der Koninklijke met technici op roeigebied.

Het reglement was verouderd, en herziening was broodnoodig.

Men besloot toen tot uitbreiding van het Bestuur der Voorzittende Vereeniging, die in 1910 tot stand kwam.

Sluiten