Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 1911 reeds zag een gewijzigd en verjongd Reglement het licht.

Doch de propaganda, waarvoor de aangesloten Vereenigingen naar het aantal leden jaarlijks een fondsje bijeenbrachten, bleef sluimeren. Zoo is men verder gegaan, totdat in 1916 de Roeibond na ampele besprekingen tot stand kwam.

De Voorzittende Vereeniging werd Eere-Voorzittende Vereeniging, het Roeibondbestuur bracht leven in de brouwerij, of liever gezegd, blies het vuur aan, dat reeds hier en daar in den lande begon op te flikkeren.

Vele der genomen maatregelen getuigen van initiatief en durf, van goeden kijk op de wijze van propagandeeren en de toekomst zal moeten uitwijzen, of wij thans op den goeden weg zijn.

Het Reglement voor Roeiwedstrijden intusschen, geniet nog weinig bekendheid en betreurd moet worden, dat niet meerdere beoefenaars van de roeisport zich met dit reglement vertrouwd maken.

In het kort wil ik u den inhoud van dit Reglement uiteenzetten.

Allereerst worden in 57 artikelen behandeld: de indeeling der wedstrijden, de omschrijving van amateur, indeeling der roeiers in klassen» voorschriften voor den stuurman, omschrijving der bootsoorten, voorschriften voor het uitschrijven en houden van wedstrijden met alles wat daarmede annex kan worden gerekend, als kleeding der roeiers, veranderingen in een ploeg, kamprechter en wedstrijdcommissarissen, voorwedstrijden, loting, afvaart, baan, aankomst, geschil, prijzen, en ten slotte heeft men er aan toegevoegd een afzonderlijk reglement voor wedstrijden in overnaadsche gieken en de aanbevolen roeicommando's.

Enkele dezer artikelen zijn van groot belang en dient ieder roeiliefhebber te kennen.

Zoo de indeeling der wedstrijden in:

Sluiten