Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderschrijven. Er zullen ook lieden bestaan, die in theorie Teddy's gedachte tot de hunne maken, in de praktijk evenwel zekere laksheid demonstreeren. Tenslotte wijs ik op de derde categorie, die der tegenstanders, die, met de tenslotte-onverschilligen, althans in ons vaderland, een helaas te machtigen drom vormen. Ik wijs er op, en wil mijn beweren met argumenten staven. Daartoe zullen statistische gegevens noodig zijn. Ik hoor 't den lezer al mompelen: hu,cijfers! Onderdruk echter uw rilling, uw huivering, ami lecteur! Ik zal pogen, de zg. dorre, maar veel-zeggende, .en daarom levende, cijfers te verwerken in een causerie, en misschien smaakt u het gerecht in dit sausje. ! Laten wij eerst eens samen nagaan, hoeveel jongens van 12 tot 18 jaar, hoeveel meisjes van 12 tot 18 jaar er in Nederland leven! Men komt dan voor het mannelijk geslacht op het getal: 412411. Men bereikt, wat de vlecht-draagstertjes aangaat, het getal: 405645. Van dit jeugd-gedeelte, een 818056 zielen, doet natuurlijk een categorie aan sport. Daar zijn in de eerste plaats de leden van de verschillende sportbonden. Men geeft mij de volgende cijfers op. Van de meisjes en jongens van 12 tot 18 jaar zijn er resp. 6000 en 10500 bij het Ned. Gymnastiek Verbond aangesloten. De Ned. Voetbalbond telt er 18000. Bij den Ned. Korfbalbond loopen een 2200 deerntjes en joggen van genoemden leeftijd mee. De Ned. Lawn-Tennisbond gaf de volgende getallen op: 1600 voor de sterke en 1.600 voor de zwakke kunne. Van den Ned. Wielerbond noem ik 3000 dusdanige leden, allen mannen. Onder de Padvinders kunnen een 2500 jongens •gerekend worden. De Ned. Zwembond vermeldt dit cijfer: 2000. Tel •bij het een en ander een getal van ïooo voor het aantal jonge lieden, -die met zekere athletische vooroefening in militairen dienst komen •(Ned. Athletiek Unie), en gij komt tot een totaal van 48400 jeugdige landgenooten tusschen 12- en 18-jarigen leeftijd, die verondersteld kunnen worden aan sport te doen. Bedoeld cijfer lijkt mij niet volkomen zuiver. Er bestaan gewis nog andere sport-lichamen, waarvan het ledental voor een gedeelte de hier behandelde categorie beslaat. Waar ik echter straks de onderwijs-inrichthjgen in dit opzicht be-

Sluiten