Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 tot 18 jaar in Nederland, en de categorie van aan-sport-

doenden, van landgenootjes, die hun lichaam ontwikkelen, is wel heel gering.

Maar er zijn gelukkig nog onderwijs-inrichtingen, waar de physical culture geëerd wordt! — zoo hoor ik den lezer al tegenwerpen. Zeer zeker! En wij zullen ze hier behandelen ook. Maar één ding: stel uw verwachtingen niet te hoog! Het aantal leerlingen, dat de H. B. S. in Nederland bezoekt, wordt geschat op 19264, te splitsen in 16855 bezoekers (bezoeksters) van inrichtingen, waar leden van beider sekse verschijnen, in 2409 jeugdige landgenooten, die naar de H. B. S. voor meisjes opgaan. Volgens het normaal-programma der R. H. B. S. worden aan lichamelijk onderwijs over de 5 klassen per week besteed 13 uur tegen 155 uur aan geestelijk. Dit beteekent dat men per jaar — het jaar gerekend op 40 werk-weken — gedurende 520 uur de desbetreffende jeugd lichamelijk tegen 6206 verstandelijk ontwikkelt. En beschouwt men den ganschen cursus, dan komt men op de volgende getallen: 2600 uren, besteed aan lichaamsontwikkeling, 31000 uren, besteed aan de ontwikkeling van den geest. Commentaar overbodig, niet waar? De gymnasia ! Ze zijn er ook nog. Doch ook hier eert men Juvenalis' raad „mens sana in corpore sano" evenmin voldoende. Let maar eens op, lezer! Men oordeelt, dat 5334 leerlingen onze Latijnsche scholen bezoeken. Er bestaan 33 openbare gymnasia, waarvan 21 met en 12 zonder gymnastiek-onderwijs. Er bestaan 16 bijzondere gymnasia, waaryan 7 met en 9 zonder turn-onderricht. Nu zullen wij nagaan, hoe het met de lichamelijke opvoeding gesteld is op die inrichtingen, welke deze belangrijke kwestie tenminste aandacht schenken. Van de 21 openbare gymnasia met gymnastiek-onderwijs wordt op 13 per week 2 uur les in het turnen gegeven, op 6 niet meer dan 1 uur, op I l| a 2 uur en eveneens op l 3/4 a uur. Van de 7 bijzondere gymnasia met turn-pnderricht geeft men op 2 per week 2 uur les in de kunst .van Vater Jahn, op 3 I uur, op 1 iVi a 2.uur en op I 3/4 a 1% uur dusdanig onderwijs. Nu het verschil tusschen verstandelijke

Sluiten