Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men van de jeugd menschen maken, mannen en vrouwen op wien de staat trotsch kan zijn, welaan, men gedenke en men eere te allen tijde de woorden van den Voorzitter der Tucht-Unie: „Openluchtspel in 't algemeen is, naar mijn vaste overtuiging, voor de hygiëne van het lichaam van groote beteekenis, maar meer nog om de hygiëne van geest en ziel, van verstand en karakter."

Openluchtspel! Waar beoefent men dat ? In de open lucht natuurlijk! Ja, maar er behoort nog iets meer dan zuurstof voor dit experiment, hetwelk zoo nauw verband houdt met onze volkswelvaart. Wat dan ? Terreinen I Terreinen! En nog eens terreinen ! Wie dat begrijpen ? De Engelschen! Iedere Britsche stad van eenige beteekenis heeft haar parken, en ieder park zijn veld voor spsrt. Wie het niet begrijpen ? De bewoners der lage landen! Want luister-! Binnen onze grenzen bestaat er een nijpend gebrek aan deze inrichtingen, een zoodanig gebrek, dat mij, Hollander, bij het memoreeren der feiten, het schaamte-rood naar de kaken stijgt.

Wij zullen nl. eens nagaan, hoeveel grond-oppervlakte er in onze groóte _sté9eh" aan''spèël-térrëtnör^óódig~"is,'' en 'hoeveel er is, en wij zullen in dit geval rekening houden met de speel-behoeften van de inwoners boven den io-jarigen leeftijd. Men kan bij dit onderzoek van de veronderstelling uitgaan, dat per hoofd ongeveer 21/» M*. noodig is.

Rotterdam telt; volgens statistieken, 417989 van zulke inwoners, en moet dus kunnen voorzien in een behoefte van 417989 X 2.5 M5. is ruim 104 H.A. De Maas-stad kan evenwel slechts beschikken over 15.95 H.A. speel-terrein, zoodat er een tekort, een gruwelijk tekort is van circa 88 H.A. Men kan aannemen, dat de vereischte grootte van een behoorlijk speel-veld 2 H.A. bedraagt, en derhalve concludeeren, dat onze eerste handel-stad 44, zegge 44 van zulke behoorlijke terreinen mist. Met Den Haag is het iets beter gesteld, maar ook hier is verbetering noodzakelijk. De Hofstad dan heeft, volgens dezelfde berekening, behoefte aan 67 H.A. De Hofstad beschikt over 18 H.A., zoodat daar ter plaatse een tekort bestaat van 49 H.A., d. w. z. 24

Sluiten