Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

velden. In Amsterdam is de behoefte uit dén aard der zaak nog grooter. Men schat het aantal benoodigde H.A. op 141. De cijfers aangaande de aanwezige H.A. ontbreken mij evenwel. Ik kan dus helaas niet het tekort aanduiden. Een beduidend hiaat beteekent het een en ander echter niet in mijn betoog, temeer, omdat — naar mij van zeer goed ingelichte zijde werd medegedeeld — de hoofdstad op dit punt inderdaad grootsche plannen moet hebben. Gelukkig maar!

De klachten over het tekort aan gymnastiek-lokalen in de reeds genoemde, groote gemeenten zijn al evenzeer gerechtvaardigd. Ja, men komt in dit opzicht voor nog heviger desillusioneerende cijfers te staan. Let maar eens op, lezer! Voor bedoelde steden is gemiddeld noodig, wat schoolturnen en gymnastiek voor de bevolking buiten de school aangaat, 0.1125 M2. per hoofd. Voor Rotterdam komt men zoodoende op 47023 M'. Over hoeveel oppervlakte aan gymnastiek-lokalen beschikt de Maasstad inmiddels? Over slechts 6400 M2, zoodat er een tekort is van 40623 Al2., d. w. z. van 141 lokalen van 12 bij 24 M. Amsterdam moet 63689 M2., voor de volgers van Jahn kunnen afstaan. De hoofdstad kan evenwel niet meer dan 22535 M2. voor turn-ruimte aanwijzen, zoodat men in de Amste!-veste een tekort gevoelt van 41154 Al2, oftewel 143 lokalen van de aangegeven grootte. Ook voor [Den Haag zijn de cijfers verre van schitterend. Men heeft daar noodig 30519 M2. Men beschikt o,ver ioiogM2. Trek het tweede van het eerste af, en gij komt tot een te min van 20410 M=. In de Hofstad zouden dus nog 71 lokalen, 12 bij 24 groot, ingericht moeten worden, zou men in de behoeften voorzien. En deze zijn onze voornaamste steden. In de provincie, op het platteland zal het dus wel even treurig gesteld zijn. Men weet zulks trouwens uit ervaring. Alom gebrek aan geschikte ruimte om het lichaam te ontwikkelen! Alom de domper op de physical culture! Doux, doux pays!

Ik kom thans op een, al zeer verwaarloosd, onderdeel van de lichamelijke opvoeding, een onderdeel, dat tevens de veiligheid der menschen raakt. Ik doel op het zwemmen. Hoevelen onzer landgenooten verdienen hun kost niet op het water? En hoevelen onder

Sluiten