Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hen zijn de kunst niet meester, die zelfs een hondje meester is? Lees de kranten 1 De berichten over het verdrinken van menschen-kinderen zijn legio. Men wordt er wee van. Kwieke kerels richtten reddingsbrigades op. Prachtig! Doch — men zal het met mij eens zijn — dit is slechts een lap-middel. Reeds uit een oogpunt van veiligheid moet iedere Nederlander, iedere bewoner van het stuk land, dat aan de baren werd ontworsteld, kunnen zwemmen. Om nog niet eens te spreken van de groote voordeelen, die •deze sport aan 's menschen lichaam, aan- 's menschen geest biedt! Doch om dit te bereiken — een zwemmend Nederlandsen volk — moet men beschikken.... alweer over oefen-terrein. En ook in dit opzicht is het met ons treurig gesteld. Water is er binnen onze grenzen genoeg. Zweminrichtingen kunnen dus bijkaus

in iedere stad, in ieder dorp, in ieder gehucht gebouwd worden. Desniettegenstaande telt lang niet iedere stad, ieder dorp of gehucht dergelijke etablissementen. En met zekerheid kan men zeggen, dal er in iedere stad, ieder dorp of gehucht gebrek aan een behoorlijk aantal is. Let maar weer eens op de cijfers, ami lecteur!

Een ergerlijk voorbeeld biedt vooreerst Tiet vorstelijk 's Gravenhage. Al is daar ter plaatse ook de bouw van een gemeentelijke zweminrichting, waarvan het bassin de afmetingen 28 bij 16 M. zal hebben, in voorbereiding, de werkelijkheid op het oogenblik toont aan, dat deze luxe-stad slechts over één zoodanig oord beschikt. In

Korfbal door meisjes en jongens.

Sluiten