Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze inrichting — die aan de Mauritskade — is aanwezig een heeren-bassin van 24 bij 9% M., een dames-bassin van 23 bij $% M. Hetgeen niet „weinig" is, neen, men zou haast zeggen; niets. Want weet gij, waarop Den Haag in dit opzicht recht heeft? Op 25 centrale inrichtingen, ieder met 2 bassins van resp. 26 bij 12 en 21 bij 10 M. Is het gewaagd, is het brutaal, indien men Den Haag instede van de betiteling „luxe-stad" een anderen naam geeft?

Rotterdam is beter voorzien van zwembaden. Maar toch — ook hier heerscht een nijpend gebrek. De Maasstad beschikt over 9 diepe bassins, resp. van 1200, 760, 450, 400, 294, 195, 190, 185 en 140 M.2, dus totaal 3814 M.2 Daarbij kunnen de bewoners van onze eerste handel-stad nog ploeteren in eenzelfde aantal ondiepe bassins, resp. van 2io, 160, 155, 130, 88, 72, 70, 50 en 45 M.2, dus totaal 980 M.s. Telt men deze getallen bij elkaar, dan komt men voor Rotterdam aan een zwem- en pootje-baders-oppervlakte van 4794 M.2, hetgeen gelijk staat met bijna t) centrale inrichtingen. Noodig zijn er inmiddels 39 van dergelijke etablissementen, zoodat men hier een tekort kan aanstippen van 30 instellingen.

Amsterdam'— toch ook een waterrijke stad! — is al niet beter af. Voor mannen zijn in de hoofdstad 5 zwembaden, resp. van 1450, 1848, 1562, 618 en 299 M.2 oppervlakte. De Amsterdamsche vrouwen kunnen in 2 inrichtingen door de zwem-sport het lichaam reinigen en versterken, bassins, die resp. 535.50 en 879.75 M.2 aan oppervlakte beslaan. Men komt dus voor de hoofdstad des rijks tot een totaal van 7192.25 M2, hetgeen gelijk staat aan een oppervlakte voor ongeveer 13 centrale inrichtingen. Waar evenwel voor de bevolking van de Amstel-veste 53 van dergelijke centrale inrichtingen noodig zijn, daar stuit men alweer op een aanzienlijk tekort van 40 van zulke etablissementen.

Het lust mij niet, over deze treurige toestanden al te veel te zeggen. Slechts wil ik den lezer — als dit nog noodig is — er op wijzen, dat, waar er gebrek aan zwem-inrichtingen, aan zwemscholen dus, is, het aantal geoefende zwemmers in ons land niet al te groot kan zijn. Inder-

Sluiten