Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEPALINGEN VOOR HET WORSTELEN.

Op eiken goedgekeurden wedstrijd volgens de Gr. R. methode wordt geworsteld overeenkomstig de bepalingen van den Nederl. Krachtsportbond.

De bepalingen luiden als volgt:

Op het commando van een kamprechter „los" geven de deelnemers elkaar de hand en na verder het saluut volbracht te hebben gaan zij tot den aanval over.

Indien een der kamprechters halt roept, zijn de worstelaars verplicht den strijd te staken.

De greep heeft plaats met de platte hand van af het hoofd tot aan de heupen.

Indien een partij na 30 minuten onbeslist gebleven is, moeten de tegenstanders na 2 minuten rust nogmaals 30 minuten om punten kampen. Is na het verstrijken van dezen tweeden termijn geen beslissing gevallen, dan is hij winnaar, die ten genoege der kamprechters de meeste aanvallen heeft -gemaakt. Kan ook hier geen beslissing vallen, dan worden beiden tot verliezer verklaard.

Gewonde deelnemers mogen niet tot den strijd worden toegelaten.

Ontstaat zonder schuld een verwonding, zoodat een der worstelaars genoodzaakt is den strijd op te geven, dan is deze verliezer. Is de verwonding echter ontstaan door overtreding van het reglement, dan wordt de schuldige gediskwalificeerd en is de gewonde winnaar.

Ieder worstelaar is verplicht na afloop van den strijd zijn tegenpartij de hand te reiken. Voldoet hij niet aan deze bepaling dan wordt hij voor den tijd van een jaar gediskwalificeerd.

Eiken greep moet steeds zóó worden toegepast, dat de tegenpartij gelegenheid heeft, zonder lichamelijk letsel of belemmering der ademhaling, zich vrij te maken of te toucheeren.

VERBODEN HANDELINGEN.

Verboden Is:

Het zoogenaamd beentje wippen of draaien; de handen samen te vouwen;

wanneer een der strijders op den buik valt, met beide handen het hoofd te draaien;

een tegenstander staande van den schouder op den grond te werpen;

stooten, krabben, één vinger of de haren vast te grijpen, omdraaien der armen;

gewond in het strijdperk te treden;

het lichaam met vette bestanddeelen in te wrijven;

voorwerpen te dragen, die verwondingen kunnen veroorzaken;

grepen toe te passen, die het ademen beletten;

een tegenstander in brugstand staande, op te heffen en met geweld neer te gooien.

Sluiten