Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Latijnsche boeken, in Duitschland gedeukt. Wijsbegeerte, godgeleerdheid, letteren.

52. Aristotiles, Liber de moribus ad Eudemium per Leonardum

Aretinum de greco in latinum translatus. S. 1. et a. 4°.

Druk van Ulrich Zeil te Keulen c. 1470, 14 bladen, Goth letter. Hain-Cop. 1764,

Proctor 823, Cat. Br. Mus. I 183. Ulrich Zeil, van 1464 af bekend, is de oudste drukker van Keulen. Dit boek'

is gedrnkt met zijn oudste type, hergoten in 1467 en kort daarna gewijzigd

en op een grooter corpus gebracht. Initiaal in rood en rubriceering. ■

53. Albcrtus Magnus de Laugingen, Radispanensis episcopus, Liber

de laudibus gloriosissime dei genitricis marie semper virginis. S. 1. et a. f°.

brak van Ulrich Zeil te Keulen c. 1473 (Zell's tweede type, eene imitatie van de letter waarmee de bijbel van 1462 te Mainz door Fust en Schóffer gedrukt is).

166 bladen, waarvan 3 wit (het eerste ontbreekt), Goth. letter, 2 kol. Hain-Cop. 460, Pellechet'296,

Beginletters enz. in rood en blauw; enkele grooter en met lijn versiering langs de marge.

Perkamenten band van laleren tijd (17e eeuw), met resten van sloten en sporen van kettingringen bovenaan en aan den voorrand van het achterplat. In denzelfden band: Scolattica hystoria super Novum Testamentum [a Petbo Comestore]. Utrecht, Nicolaus Ketclaer en Gherardus de Leempt 1473.

54. Discipulus [Johannes Herolt], Liber de eruditione christifidelium.

S. 1. et a. f°.

Druk van Georg Husner te Straatsburg (1473—1479). 247 bladen, Goth. letter.

Hain 8517, Proctor 357, Cat. Br. Mus. I p. 85. Beginletters enz. in rood, rubriceering overvloedig met onderstreepte woorden

en omlijnde hoofdletters, de eerste initiaal met rijkere versiering langs de marge. Op "het eerste schutblad drie groote gotische letters „f h g" geteekend; op het

tekstblad geschreven: „conventus Tremo. ord. Fran. praed".

55. Johannes de Turrecremata, Tractatus de efficacia aque benedicte,

tempore concilii basiliensis compilatus contra Petrum Anglicum hereticorum defensorem in Bohemia. S. 1. et a. f°.

Druk van Anton Sorg te Augsburg (c. 1475—1477), 8 bladen, Goth. letter. Hain 15739, Proctor 1664. Initialen in rood en blauw, waarvan sommige met dooreengevlochten lijnen en in de marge doorgetrokken krullen.

56. Boecius (Anicius Manlius Torquatus Severinus), De consolatione

philosophie: cum edicifme coinmentaria beati Thome de Aquino. Anthonii Coburgers civis inclite Nurnbergensium urbis industria 1476. f.

138 bladen (het laatste, wit, ontbreekt) Goth. letter, Hain-Cop. 8870, Proctor 1971, Cat. Br. Mus, II p. 413, Pellechet 2513.

Dit is de 2e uitgaaf van Boethius door Anton Koberger, evenals de eerste met zijn 2e type gedrukt. Fraai exemplaar, heldere druk op zwaar papier met breede marge; dit ex. heeft 3 van de vier blanco bladen. De tekst van Boethius loopt over de geheele breedte van het blad, het commentaar is in

. 2 kolommen gedrukt. Zorgvuldige rubriceering met beginletters in rood en blauw, die van de boeken met rijke versiering. De aanvangsbladen van tekst en commentaar hebben elk een zeer fraai versierde initiaal en een rankenornament met bladwerk en vruchten om de geheele bladzijde. Naamstempel van Jacob Buyck.

Slappe perkamenten band met sporen van den kettingring op 2 plaatsen in het achterplat.-

Sluiten