Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pijnappels in compartimenten van elkaar diagonaal snijdende driedubbele nieten. Resten van koperen sloten, en sporen van kettingring bovenaan het achterplat.

Vier perkamenten schutbladen met lOe-eeuwsch hs.: fragment van een theologischen tekst.

Op de laatste blz. onder het colophon is geschreven: „Liber Johannis Graerdi presbiteri de Haerlem nnnc domus domini Hugonis Goutsmit in platea sancti Johannis in Haerlem".

In den zelfden band: Log'wes adminicnla, ex Aihmonio, Boetio et Themistio desumpta. Parisiis ex olf. Henr. Stephani 1511. — Met houtsn. en initialen.

Bibliotheek der Remonstrantsche Gemeente.

20. Petrus YspanilS, Summa experimentorum, sive Thesaurus pauperum. Antverpie per me Theodoricum Martini 1497. f°. 42 bladen, Goth. letter, 2 kol. Campb. 1395 var. Holtrop 6a. Een exemplaar als dit was in de universiteitsbibl. te Leuven; andere hebben een drukfout in het jaartal: 1476 in pl. van 1497. De drukker Dirk Maartensz. begon zijn loopbaan te Aalst in 1474 en verhuisde in 14'JJS naar Antwerpen, in 1497 naar Leuven. Hoofdletters enz. in rood en blauw.

Het boek werd in 1907 voor de Maatsch. t. b. d. geneesk. aangekocht, zie Ned. Tijdschr. v. gen. jaarg. 52, 1908, blz. 1745—1749.

Nederlandsche boeeen, tot 1495. Delft, Utrecht, Gouda, Haarlem, Gent, Antwerpen, Zwolle.

iDeefe KgbenrooetbigbebibfernNtljo ten boetken • moe etc boeck mit aCtc fijne txpittitnM inë notabelen meef* tet roet ouetgbefet rot oen (atine titi öuptfebe enöe roet naetfteUc gecom ejeett enöe roet gbefpelt:roas gemuit te oetf in boltant tmttet butpengoos tnoëtïf ons ucob fora' s (ben en mm cirituff ctnants joen oan mfoöelboicb tee eetengoos *enot tot.ftubttcbttt «nee fenjngbe oet beef ten gbetouigbê" ntenftt)ë»(Enoe soit nolepnöant iaee tm intatnarien ons t)ccl p^fentmee Èpn^t|«iêent(eue^ den öact) oet maentunuatto '

Colophon van den Delftschen Bijbel 1477.' no. 21.

21. Bible, mit horen boecken, Gemaect te Delf in Hollant bij Jacob Jacobs soen ende Mauricius Yemants soen van Middelborch 1477. f". — Met drukkersmerk in rood.

Sluiten