Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. . . 1386. Geprent ende voleynt in die stat van herlem Int iaer ons heren 1484. f°. — Met houtsn.

Gekleurde houtsneden en initialen in rood en blauw. Op de laatste blz. het drukkersmerk van Bellaert, gekleurd.

Druk van Jac. Bellaert, 142 (140) bladen, gothische letter, twee kolommen. Campbell 1843, Conway blz. 238.

De vijf houtsneden, telkens herhaald stellen in verschillende teekening het onderricht voor van een der ouden aan een geknielde meisjesfiguur, de minnende ziel. De achtergrond is een boog met gothisch ornament, waarin een bloemrijk tapijt zooals men in kerken op de muren schilderde. De bladzijde met zulk een gekleurd prentje en daaronder een initiaal in rood en blauw heeft een aangename decoratieve werking.

% ier epnüet Dat boeck melcfe gtje* E)ietent0barttjolomett0 oanben pio * p2ïerepten Der öingtjen tnöen iaer ona fceten fö.€€€€*enltrro.opti i?eptt gtjenfeecfauent. €noe ieg&eprimen öeoecfemeüeüolepnöt te tjarrlem in ItjcUam ter eren goDesenbeomlerin glje öer mentctjen oan mi 0)e ettet32* écp 6€ï ï$<£ft$ g&eborë oan

Colophon van Jacob Bellaert. . no. 29.

29. Bartholomeus [de Glanvilla] Engelsman, Van den proprieteyten der dinghen. Ghepr. te Haerlem van mi Meester Jacop Bellaert, 1485. f°. - Met houtsn. 466 bladen. Gothische letter. De initialen zijn niet ingevuld, Campb. 258. Het oudste boek met dateering dat te Haarlem in het licht kwam, is van 1483, en heeft achterin een drukkersmerk met het stadswapen en een griffioen, die een wapenschild vasthoudt. We vinden het in verscheidene andere uitgaven terug, en ook, in een fraaie omlijsting, in dit boek, het eenige, dat den naam van Jacob Bellaert draagt. Zie Holtrop blz. 87 en pl. 50 c, 51 a.

.Het boek is bovendien versierd door eene reeks van 11 groote houtsneden, voorstellende den val der engelen, den hemel, de schepping van den mensch, het menschelijke leven, de sfeeren, de 12 maanden, vogelen, visschen, de bewoonde aarde, de planten, de dieren. De prenten zijn van goede teekening, maar in de bijzonderheden van gebrekkige uitvoering; Conway vermoedt dat teekenaar en graveur twee verschillende personen waren. Deze houtsneden worden nergens anders aangetroffen. Conway bl. 68, 242. 15e eeuwsche band in bruin leder, versierd met blinde stempels van royale bladornamenten, geplaatst in ruitvlakken, gevormd door diagonale fileten, omgeven door een dubbelen buitenrand van drie fileten met ornament van eikels en kleine roosjes. Rug beschadigd, resten van later aangebrachte koperen sloten.

Op de keerzijde van het eerste witte blad in 16e-eenwsch schrift: „Die Grave van hoechstaten". Op het tweede witte'blad: „Collegio huic Pharmaceutico librum hunc liberali animo dono dedit Wilhelmus Rottermont Decanus 1661". Het boek behoort aan de Maatsch. t. bev. d. geneesk. 8 bl. ontbreken.

De üniversiteitsbibl. bezit nog een exempl. met inscr.: Bibliothece Mechliniensis ff. Brem. S. S. Augustini. Het heeft behoord aan het Kon. Nederl. Instituut.

Sluiten