Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30. Boecius, De consolatione philosophie, ten trooste, leeringhe ende

confoorte aller menschen. Ghepr. te Ghend by mj Arend de Keysere 1485. f°. — Met drukkersmerk. 360 bladen (drie witte ontbreken), Gothische letter, een grootere voor den Latijnschen en den Nederlandschen tekst, eene kleinere voor het commentaar. Campb. 822 var. Holtrop 99 d, 100 c. Beginletters in rood; de aanvangsletter van elk boek grooter in rood en blauw. Bovendien is op elk aanvangsblad meer dan de helft opengelaten voor een miniatuur. .17e-eeuwsche perkamenten band.

31. Boeck — Dat — van Jhesus leuen. [Door Ludolphus van Saxen].

Tautwerpen bij Claes Leeu. 1488. £°. — Met houtsn.

402 bladen, waarvan er vele aan dit ex. ontbreken. Goth. letter. Campb. 1183, Holtrop 62.a. Conway bl. 334.

Beginletters enz. in rood en blauw. Een groot aantal houtsneden, in dit ex. gekleurd, deels van de grootte van van de bladzijde, deels kleiner. Zij zijn het werk van drie verschillende anonieme meesters, die elk een voorname plaats innemen in het kunstleven van het einde der 15e eeuw.

Een der merkwaardigste houtsneewerken, in de Nederlanden verschenen.

32. Euangelien ende epistelen in duytsche vanden gehelen iaer

mitten sermonen ende mitten figuren. Ghepr. te Zwolle, bi mi Peter van Os. 1488. 4°. - Met houtsn.

270 bladen, waarvan er 3 ontbreken. Goth. letter. Het door Campbell beschreven ex. eindigt men bl. 264, waarvan de keerzijde blank is. Hier heeft dit blad op de keerzijde een houtsnee, en volgen er nog 6 registerbladen met "sign. aa. fol. 265: „Hier beghint die tafel van desen teghenwoer-/dighenboeck". Aan het einde, fol. 270 verso: „Hier eyndet die tafel vanden epistelen en eiian/gelien des gehelen iaers En men sal tghetal soekê/dat bouen op die blader ghéteykent is" Campb. 699, Conway sect. 1 E, XVIB.

De houtsneden zijn de middenstukken van de grootere blokken van de Biblia pauperum, tafereelèn uit Jesus' leven voorstellende. Voorts op den titel de evangelist Lucas, en enkele profetenfiguren. Op den titel een houtsneeinitiaal, op bl. 264 recto het drukkersmerk. De houtsneden zijn gekleurd; voorts beginletters enz. in* rood, een rijker versierde initiaal (blauw, rood en groen) op bl. 1.

33. Vader boeck — Dit boeck is ghenomet dat —. dat in den latijne is

ghehieten Vitas patrum. inhoudende dye historiën ende legenden der heyligher vaderen die hare leuen in strengher penitencie ouerghebracht hebben. Ouergheset in goeder verstandelre duytscer sprake. Ghedruct bi mi Peter van Os [te Zwolle] 1490. f°. 166 bladen, waarvan er 2 (a 1, met houtsneden, en D 6, wit) ontbreken.

Goth. letter, 2 kolommen. Campb. 938. Op den titel 2 aaneengevoegde houtsneden: de nederdaling van den H. geest,

en de Jacobsladder. Aan'het einde het drukkersmerk (zie Holtrop 82 a). Voorin op het schutblad in 16e-eeuwsch schrift dit gedicht:

Looft godt bouen all Dit bouck heb ick Aerndt vander Eem tot eenen Corsauont gegeuen, Omdat hij hem soude hebben te reguleeren nae deze heijlige vaeders haer leuen, Dwelcke hoeren leuen hebben ouergebrocht in strenger penitentiën zeer schoon, Daermede zijlieden doer Goodts genaede hebben gewonnen de heerlijcke Croon, Hijer bouen ewelijck te leuen in dat hemels firmament ende throon, Laet hem hoerl. voetstappen volghen naer, zoe zal hij hebben gelijcke loon.

Och eewich is soe lang. Op de binnenzijde van den omslag staat: .,lnt jaer 1697 van Arent Teues uithang alhier geleent, hoort hem toe". Achterin: „nota op 4 december 1701 uytgelesen". Perkamenten band.

In 1918 aangekocht voor de Bibliotheek.

Sluiten