Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(no. 49) en de devote materiën (no. 89). Joh. Enschedé aan wien het handeltje behoorde vestigde de aandacht op het drukkersadres, en meende hierin het eerste voorbeeld van de nieuwe Hollandsche drukletter voor zich te hebben. Hij dateerde het boekje tusschen 1480 en 1490. In 1'867 kwam het bundeltje in de veiling (no. 540 van den cataD; later werd het aangekocht voor de Amsterdamsche Universiteitsbibliotheek, en daar uiteengenomen. Door Campbell's onderzoekingen bleek het, dat het boekje nietzoo oud is, als Joh. Enschedé meende. Hendrik heeft eerst te Antwerpen, eerst later te Delft gewerkt (c. 1510). Dit boekje heeft, behalve de gewonej drukletter, lombardische hoofdlettertjes, en op den titel een grootere Goth sche letter. Zie de afbeelding.

De Regulieren buiten Schoonhoven.

36. Oefeninghe — Een seer merkelicke deuote — vander passien ende

vanden bitteren liden ons liefs heren Jhesu Christi. Ghedr. buten

Scoenhouen 1497. 8°. — Met houtsn.»

Druk van de reguliere kanunniken van St. Michael in den Hem, 180 bladen (de titel en D 3, F 8, L 8, P 6, c c 8 ontbreken), Goth. letter. Houtsneden, uit de hand gekleurd, initialen in rood en blauw. Campb. 1327.

37. Leuen — Van dat — ons liefs heren Jhesu Christi. Ghedruct buten • scoenhouen inden Hem. Int iaer ons heren 1499. 8°. — Met houtsn.

Druk van de reguliere kannnniken van het klooster S. Michael, 180 bladen;

(2, 3 en het laatste, witte blad ontbr.1 gothische letter. 15 groote en 10 kleine houtsneden, ook in andere drukken van de kloosterpers

gebruikt; ze worden door Conway aan drie verschillende meesters toegeschreven. In dit ex. zijn ze gekleurd, waarbij de aandacht vooral wordt getrokken door

de roode bloedstrepen op het lichaam van Jezus die in de houtsnéden zelve

niet zijn aangegeven. Hoofdletters in rood en blauw. Campbell, 1118, Holtrop

pl. 102 g, Conway bl. 346. •

Initiaal C van de Regulieren buiten Schoonhoven, no. 88.

38. Sermonen — Die — op die ewangolien mitten text vanden sonnendagen des ghehelen iaers. Ende. oec mede vanden sonderlingen groten hoechtiden seer suUerlic opt lanxste. Inden conuente der regulieren inden Hem buten scoenhouen 1501. f°. — Met houtsnee-8initialen.

13 bladen (het laatste ontbr.) Goth. letter, 2 kol. Nijhoff f. prov. 18 no. 1623. Art typogr. Schoonh. II 1. Bijbeltent. 1914 no. 391.

Sluiten