Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eerste twee regels van den titel in houtsnede. Op de keerzijde, en weer bij elk der drie tractaten: Jezus met de lijdenswerktuigen, eene houtsnede die later in verscheidene drukken van Hugo Jansz. van Woerden gebruikt is.

Geene rubriceering, de initialen oningevuld. Perkamenten band.

Afkomstig uit de bibl. van prof. Heringa te Groningen.

45. Miracuieu — Dit sijn die — van onse lieve vrouwe. Ghepr. tot leiden in hollant Bij mi hugo ian soen van woerden 1503. 4". — Met houtsn.

90 bladen. Goth. letter. Moes, Amat. boekdr. I p. 11 no. 9. Nijhoff f. prov.

10 no. 1341. Art typ.- Leiden H. J. I 1, 2. De titel in hout gesneden, eene kleine houtsn. op de keerzijde daarvan, en op

de laatste bladz. het drukkersmerk met het Leidsche wapen.

46..Mantel — Een seer devoet boecxken ende is gheheten onser lieuer vrouwen —. [Leiden, Hugo Jansz. van Woerden] z. j. 8°. — Met titelhoutsn. 64 bladen^ waarvan het laatste met colophon ontbreekt. Goth. letter. Moes,

Amst. boekdr. I p. 7 no. 2. W. Nijhoff f. prov. 8 no. 490. Op den titel eene in dit ex. gekleurde houtsn., de annunciatie. Houtsnee-beginletters. Voorin één initiaal in blauw, 1'ubriceering met onderstrepingen. Uit de verzameling J. F. M. Sterk (auctie Fr. Muller 1908).

47. Croon — Een suuerlic boecxken van onser . lieuer vrouwen —.

z. pl. en j. 8°. — Met houtsn.

28 bladen, Goth. letter. Moes, Amst. boekdr. I p. 8 no. 6. De houtsneden zijn dezelfde als in een anderen druk met adres van Hugo Jansz. van Woerden te Leiden-(Moes no. 5, Nijhoff no. 489).

48. [Wandelinghe der kersten menschen mit Jhesu den brudegom der

sielen inden hof der bloemen.] Ghepr. tot Aemstelredam Bider heiligher stede Int iaer ons heren MCCCCCC ende VI (lees 1506) den xviij dach van december. 8°. — Met houtsn.

144 bladen (het eerste ontbreekt), Goth. letter. Moes, Amst. Boekdr. I p. 19 no. 15. Burger, Tijdechr. v. boek- en bibl.wezen II p. 175. Nijhoff f. provis. 9 no. 1290.

Een exemplaar met titel is van dit boekje .niet bekend.

Dit is de oudere druk van het eerste bekende boek dat met een jaartal te Amsterdam gedrukt is. De houtsnede aan het slot, Jezus met de lijdenswerktuigen, komt in verscheidene drukken van Hugo Janszoon voor.

ObmenttotXemMmeim&tott December.

Colophon van den oudsten Amsterdamschen druk, met foutief jaartal, no. 48.

49. Wandelinghe — Hier beghint een — der kersten menschen mit

Jhesu den brudegom der sielen inden hof der bloemen. Ghepr. tot Aemstelredam Bider heiligher stede Int iaer ons heren. mCCCCC ende vi. den xviij. dach van december. 8°. — Met houtsn. 144 bladen (enkele, ook de titel, ontbreken en zijn vervangen deels door facs. deels door nadruk, gemaakt naar het volledige ex. van de Kon. Bibl.), Goth. letter. Moes, Amst. boekdr. I p. 17 no. 14. Burger, Tydschr. v. boek- en bibl.wezen II p. 175. Nijhoff f. prov. 9 no. 585. Dit is de tweede druk van hefr oudste gedateerde Amsterdamsche boek. Als

Sluiten