Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52. Wonden — Die gebenedide heilige vijf — ons liefs heeren ihesu

cristi. Gepr. tot Amstelredam ia die caluerstraet By mi hugo iansoen van woerden, z. j. 8°. 24 bladen, Goth. letter. Moes, Amst. boekdr. I p. 21 no. 19. Nijhoff f. provis. 7 no. 411.

Op den titel, en op de keerzijde van het titelblad dezelfde houtsnede als in no. 51. Het boekje is gebonden achter no. 73 en no. 129.

De wed. Roelants van den Dorpe te Antwerpen.

53. Herp (Heynric), Dits die groote ende nieuwe spieghel der vol-

comenheit. Ghepr. Tantwerpen aen dijseren waghe Bi die weduwe Roelants vanden dorpe. 1501. 8°. — Met houtsn. 220 bladen, Goth. letter. Nijhoff f. provis. 9 no. 509.

Beginletters in rood en blauw met ornament; ook verder complete rubriceering; ook de houtsneden, op den titel, op de keerzijde en aan het slot, met kleuren afgezet.

Voorin geschreven: Bibliothecae augusünianae mosae traiectensis. Hiervan nog een exemplaar met ongekleurde houtsneden:

Henrick Eckert van Homberg, Antwerpen '1503—1519.'

54. Bottelgier (Jan) heeft dit boeck gemaect gheheeten Somme ruyrael.

Sprekende van allen rechten. Thantwerpen by mi Henric Eckert van Homborch 1503. fn. — Met houtsn. 332 bladen, Goth. letter, 2 kol. Nijhoff f. provis. 1 no. 7, Art. typ. Hendr. Eek. IV 13.

Houtsnede op den titel; aan het einde drukkersmerk in houtsneerand. Beginletters in rood.

55. Guido de Cauliaco — Die Cyrurgie van — warachtich ende noot-

sakelijo allen den ghenen die wereken willen in die conste van cyrurgien. Wten. latine in duytsche geset. Antwerpen, Henrijc Eckert van Hombergh 1507. f°. — Met houtsn. 246 bladen (waarvan er 2 ontbreken), Goth. letter, 2 kol. Nijhoff f. prov. 1

no. 1. Art typ. Hendr. Eek. IV 15. Op den titel een groote anatomische afbeelding. Verder houtsnee-initialen,

en kleine afb. van instrumenten. Behoort aan de Maatsch. t. bev. d. geneesk.

56. Vertroestinghe.— Hier beghynt een schoone boeck ende is gheheten

Die — der ghelatenre menschen. Ende vander verclaringhe der consciencien. Ghepr. Tantwerpen binnen die camer poorte, int huys van Delft bi mi Henrijc eckert van homberh 1510. -8°. — Met houtsn. 252 bladen, Goth. letter. Nijhoff f. prov. 4 no, 1114.

De titel in rood en zwart gedrukt, met een groote houtsnee-initiaal. De tekst (a ij) begint ook met een groote houtsneeletter. Aan het einde een houtsnede, Christus aan het kruis.

57 Crone — Die keyserlike — ons heren. Een sonderlinghe schone oeffeninghe om gode te louen van sinen weldaden, van sinen heiligen leuen ende bitter passie. Gepr. tot Antwerpen bi mi Henrick Eckart van Homburch 1514. 8°. — Met houtsn. 32 bladen, Goth. letter. Nijhoff f. provis. 9 no. 539.

Titel in rood en zwart gedrukt met houtsnee-initiaal en houtsneeprentje (Maria). Aan het slot een grootere houtsnede: Jezus a. h. kruis, met de vrouwen en de krijgslieden: „Vere filius dei erat".

Sluiten