Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

60. Rosëmondt (Godschalc), Dit is een seer profitelick boecxken vander

Biechten ende van die seuen doot sonden. Ghepr. Tantwerpen Binnen die cammer poerte. Int huys van Delft. By mi Henrick eckert van Homberch 1517, 8 November. 8°. — Met houtsn.

218 bladen, Goth. letter. Nijhoff f. prov. 2 no. 75. Art typ. H. E. VIII 27.

Op den rood en zwart gedrukten titel, een kleine houtsnede, de biecht, op de keerzijde, grooter, de verrijzenis der dooden. Houtsnee-initialen en kleine houtsneeprentjes in den tekst. —: Een and. druk, zie noot no. 142.

Oude perkament-omslag met rest van koperen slot.

61. Qui sequitur me — Dit is een schoen boecxken ende is gheheeten—.

[Thomas a Kempis, Navolginge Jesu Christi]. Ghepr. Tantwerpen binne dye camer poerte Int huys van Delft, bi mi Henric eckert van homberch. 1517. 8°. — Met titelhoutsn.

216 bladen (waarvan er 2, Dd i en het blanco blad aan het einde, ontbreken),

Goth. létter. Nijhoff f. provis. 9 no. 1292. Gebonden achter een defect ex. van: Bonaventura, Stimulus div. am. Leiden

1511 (no. 68), in een oude lederen band met koperen sloten. De beide

werken zijn door dezelfde hand gerubriceerd.

62. Tertroostinghe — Hier beghint een schoone boeck ende is geheten

Die — der gelatenre menschen. Ende van der verclaringhe der consciencien. Ghepr. tantwerpen binnen die camer poerte int huys van Delft by mi Henrick eckert van homberch 1517. 8°. 232 bladen, Goth. letter. Nijhoff f. provis. 2 no. 91.

De titel in rood en zwart gedrukt met groote houtsnee-initiaal (dezelfde als in de uitg. van 1510, no. 56). Aan het einde •drie houtsneden: Maria, en (tweemaal) de mis van den h. Gregorins.

Op den titel met groote letter in rood: Aecht Jacobs (2 maal) Caedijck.

Oude lederen band op hout, blind gestempeld met koperen sloten, waarvan een bewaard is.

63. Wüngaert — Den — van Sinte Franciscus vol schoonre historiën,

legenden, ende duechdelijcke leeringhen allen menschen seer profijtelijck. Ghepr. Thantwerpen binnen die Camer poerte Int huys van Delft bi mi Hendrick eckert van homberch 1518. f°. — Met titelhoutsnede.

428 bladen, Goth. letter, 2 kol. Nijhoff f. prov. 2 no. 1049. Op den titel de h. Franciscus, groote houtsnede, in dit ex. gekleurd. Kleine houtsnee-initialen.

64. Fasciculus. Hier beghint een seer sonderlinghe ende deuote materie

van die passie ons heren Jhesu cristi gheheten (dat busselkijn of dat bondekijn van Mirre),... Ende is in die prent ghecomen bi toedoen vanden eerbaren broeder Mathijs van Dordrecht gardiaen Tantwerpen. Dit boec is voleynt... In die stadt van Antwerpen by my Henric eckert van Homburch In die Camerstraet 1518. 4°. — Met houtsneden.

197 bladen (eenige ontbreken), Goth. letter. Nijhoff f. prov. 6 no. 331.

Het titelwoord Fasciculus in houtsnede met de letters H. E. in de ^hoofdletter, rood gedrukt, evenals de woorden „Cum gracia et Preuilegio" onderaan. Tal van houtsneden, in dit ex. gekleurd, kleine houtsnee-initialen, rubriceering met onderstrepingen.

Sluiten