Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76. Bethlém, Dit is een deuoet meditacie, op die passie ons heren. Ende

van plaetse tot plaetsen de mate geset dair onse here voer ons geleden heeft met figuren. Dit deuoet boecxken heeft een weerdich priester ghenaemt heer Bethlem bescreven. [Leiden] J[an] Sfeversz.] z. j. 8°. — Met houtsneden.

32 bladen, Goth. letter. Nijhoff f. provis. 11 no. 1360.

Dit boeltje, in 1518 door Vorsterman te Antwerpen uitgegeven, is verscheidene malen herdrukt door hem en door anderen. Deze uitgaaf van Jan Seversz. te Leiden, geeft aan het slot eene niet volkomen duidelijke meedeeling over de verhouding der voornaamste uitgevers van deze boekjes: „Ghecorrigeert wt een boeciken dat Willem Vorsterman gedruct heeft bi eenen wisen voirsichtigen notabnlen man meester Hugo Janssoen van Woerden daer hem grote profijt ende devocien toe porden, lc de minste namaels nu verbetert heb nae mijn crancke vermoghen".

Het boekje is versierd met tal van houtsneden van verschillend maaksel; aan het slot het keizerlijke wapen.

Pieter Jansz. Tyébaut, Amsterdam 1517—22.

77. Instructie — Dinstruxie vander camere vandén houe van Hollant

Zeelant ende Vrislant etc. Ghedaen 4 Oct. 1516. Met ordonn. van 11 Jan. 1517. z. pl. 4°. — Met houtsn.

56 + 8 bladen, Goth. letter. Nijhoff f. pr. 3 no. 113. Burger, Amst. boekdr, IV p. 384 no. 713. Door Campb. toegeschreven aan Hugo Jansz. v. Woerden in den Haag, door Burger aan Pieter Jansz. Tyebant te Amsterdam. Geheel vooraan, weder aan het eind van de Instructie, en weer geheel aan het einde houtsneeportret van Philips den Schoone (zie de afbeelding). De titel staat op de keerzijde van blad 1; daaronder een wapen. Ook in houtsnee de namen Kakolvs -en Charles (met omgekeerde s), hetzelfde blokje dat later in no.

78. Instructie — Dinstrvctie: vanden houe van Hollant Zeelant ende

Vrieslant. (Gecundicht Mei 1522). z. pl. 4°.

68 bladen, Goth. letter. Moes Amst. boekdr. I p. 99 no. 73.

Blijkens de houtsneewoorden: - Dinstrvctie, Kaerle en Charles met losse s,

van denzelfden drnkker als no. 79, Pieter Jansz. Tyebaut te Amsterdam.

Op den titel een ander houtsneewapen, in vier randen, dat op de laatste

bladzijde weer voorkomt met het Hollandsche wapen, dat ook in den ouderen

druk daar staat.

Dit boek is met „die Kuerc van den Lande van Zeelandt (no. 129) en „die accordaten" (no. 80) gebonden in een perkamenten omslag, gemaakt van een blad van een oud theologisch handschrift in fo. in .2 kolommen. Afkomstig uit het legaat-Brugmans.

Kantteekeningen in handschrift.

79. Instructie •—■ Dinstrvctie: vanden houe van Hollant Zeelant ende

Vrieslant. (Gecundicht Mei 1522). Ghepr. Tamstelredam an die oude side bij sint Annen straet naest den gouden berch by my

Sluiten