Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cornelis Hendriksz. Lettersnijder te Delft.

85. Oeffeninghe— Een sonderlinge salighe — der passien ons heeren

seer wonderlick weerdich ende inwendich, op den heylighen Pater noster ghedeclareert. Noch een schoon oracie op den Pater noster. Ghepr. tot Delft in Hollant. Bi mi Cornelis henricxz. Lettersnijder, z. j. 8°. — Met titelhoutsn.

16 bladen. Goth. letter.

Titelhoutsnee: Jezus met de lijdenswerktuigen. In dit ex. uit de hand gekleurd, zooals ook een kleine houtsneeletter op bl. 10 verso. Rubriceering met onderstrepingen.

86. Oeffeninghe — Een deuote — tot een yegelick choor der enghelen,

daer in t getoghe'n van die alder heylichste dricuuldicheyt ende • die seuen bloedstortingen ons heren Jesu christi. Ghepr. tot Delft bi mi 'Cornelis henricz. Lettersnijder, z. j. 8°. — Met titelhoutsn. 20 bladen. Goth. letter.

Titelhoutsnee: een monstrans, gehouden door twee engelen. Be tekst begint met een houtsneeletter.

87. Eckius (Ioannes), Hier beghint een corte declaratie ende antwoort

met bewisinghe der heyliger schriftueren teghen zommighe articulen der Lutheranen. Ouergheset wt den latijne in duytsche. Ghepr. tot Delft in Hollant bi mi Cornelis henricz. Lettersnijder 1527. 8°. 184 bladen, Goth. letter. Moes, Amst. boekdr. I p. 122 no. 89.. Nijhoff f. provis. 12 no. 710.

Kleinere letter dan de gewone devote boekjes van Hendrik den Lettersnijder e.a.

Dé titel versierd met een houtsneerahd en drie figuren. Houtsnee-initialen. „Dese boecxkens werden vercocht tot Aemstelredam bi meester Luyt, coster

van donde kercke". Op bevel van de Landvoogdes van 25 Mei 1527 moest

het boekje worden verboden en verbrand.

Claes de Grave te Antwerpen.

88. Fasciculus medicine houdende in hem dese nauolghende tractaten

Die allen Cyrurginen Ende andere menschen te wetene seer» profitelijc ende nootsakelijc zijn. Inden eersten Een tractaet om die viere naturen ende complectien der menschen Ende alderhande siecheden te kennene. Enz. Voleyndt in dye vermaerde stadt van Antwerpen bi Claes die Graue in onser vrouwen pant 1512. f°. — Met houtsn.

104 bladen, Goth. letter, 2 kol. Nijhoff f. prov. no. 23. Art typ. Nic. de Grave pl. IV, V.

De eerste regel van den titel in houtsnede, met in de F de letters C. G.

Acht groote houtsnee-platen, voorts (2 maal) een figuur „om die urinen te

iudicerene"; initialen, wapen. Eigendom van de Maatsch. t. bev. d. geneesk.

89. Spieghel historiael — Den — houdende in bem alle hystoryen der

waerachtigher Cronijcken ènde der Bibelen ende der godlijcker scriftueren met alle gheschiedenissen ende vreemtheden der Hystorien ende der Poetrien... Ghepr. in die vermaerde coopstadt van Antwerpen, bi mi' Claes de graue, woonende in onser vrouwen pant, bi die Camer porte 1515. f°. — Met houtsn. 216 bladen, Goth. letter, 2 kol. Nijhoff f. prov. 2 no. 33. Art typ. Nic. de Gr. pl. VI no. 12.

Sluiten