Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98. Lanterne — Die Euangelische —. Dit is een profitelijck deuoet

boecxken, gheheeten die Euangelijsche Lanterne, om te verlichten • alle onwetende verblinde herten... Ghepr. Tantwerpen by my 'Willem Vorsterman. In den Gulden Eenhoren: buyten die Camer poorte. 1525. 8°. — Met' houtsneeversieringen en drukkersmerk. 96 bladen, kleine Goth. letter. Nijhoff f. prov. 2 no. 55. De titel in houtsneeomlijsting (4 blokken); houtsneeinitialen. Gerubriceerd. In één band met: Die collegie der wijsheyt Antw. S. Cock 1556.

99. Lanterne — Die Euangelische —. enz. Ghepr. Tantwerpen by my

Willem Vorsterman Inden Gulden Eenhoren buyten die Camer poorte. 1527. 8°.

96 bladen, kleine Goth. letter. Herdruk van no. 98, letter voor letter.

Gerubriceerd met onderstrepingen. In één blind gestempelden lederen band mét: Eeifen spieghel der volcomenheit (no. 149).

100. Bibel — Den —. Tgeheele Oude ende Nieuwe Testament met

grooter naersticheyt naden Latijnschen text gecorrigeert, enz. Ghedr. in die vermaerde coopstadt van Antwerpen in Brabant, Inden gulden Eenhoren, Bi mi Willem Vorsterman 1528. f°. -rMet houtsneden.

476 +126 bladen. Goth. letter 2 kol. Afwijkend van Nijhoff f. prov. 445 en 1098. Art typ. Will. Vorst. I no. 1, IV no. 10.

De titel rood en zwart, de eerste regel in houtsn., het geheel in eene omlijsting van 8 houtsneden, de keerzijde blanco (beschreven met familie- aanteekeningen), Extract wten Registere énz. met Bourgondisch wapen en onderteekening in facsimile, Prologhe van 7 bladzijden. Colophon met jaartal 1528 aan het eind van het O.ï. — Titel van het N. T. weer omgeven door 8 houtsneden, op de keerzijde de boeken des N. T. en Almanach van XV jaren (1529—1543), daarna kalender in rood en zwart (2 bladz.) en nog 6 bladen voorwerk. Aan het eind colophon met moeilijk leesbaar jaartal: 1527 of 1528.

Over de houtsneden zie: N. Beets, De houtsneden in Vorsterman's bijbel van 1528. Amst. 1915.

101. Bibel — De —. Tgeheele Oude ende Nieuwe Testament met grooter

naersticheyt naden Latijnschen text gecorrigeert, enz. Ghedr. in die vermaerde coopstadt van Antwerpen in Brabant, Inden gulden Eenhoren, Bi mi Willem Vorsterman 1528, 1531. f°. — Met houtsneden. 476 -f 120 bladen, Goth. letter 2 kol. Nijhoff f. prov. 3 no. 1098. 5 no. 1153.

Art typ. Will. Vorst. I no. 2. VI no. 15. De titel rood en zwart, de eerste regel in houtsnede, het geheel omlijst door 8 houtsneden. Op de keerzijde 2 houtsneden en de lijst van de boeken. Daarna Extract wten Registere enz. met Bourgondisch wapen, en de naam P. Gielis in drukletter (1 bladz.); Die verclaringhe ende maniere om dit boeck te lesen (1 bladz.). Colophon met jaartal 1528 aan het eind van het O. T.— De titel van het N. T. in omlijsting van 4 gefigureerde randen en drie aanvullingsblokjes; op de keerzijde en 4 volg. bladzijden Die tafel vanden Epistolen ende Euangelien. Daarna een kalender in rood en zwart (2 bladz.); Den kersten lesere saluyt (1 bladz.). Aan het einde colophon met jaartal 1531 en drukkersmerk tusschen 2 randen. » ln druk en illustratie is deze bijbel geheel een nabootsing van de vorige uitgaaf. De houtsneden zijn meerendeels dezelfde, voor een deel echter copieën.

102. Lanfranck van Meylanen, Chyrurgie. Ghepr. Thantwerpen buyten

die Camer poorte inden gulden Eenhoren Bi mi Willem Vorsterman 1529. 4°. — Met houtsn.

36 bladen (het laatste, wit, ontbr.), Goth. letter. Nijhoff f. prov. 19 no. 1788.

Het boek bevat, behalve de Chyrurgie van meester Lanfranck, dye Anathomia magistri Gwidonis, en de jteubothomia van meester Auicenna.

Sluiten