Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

110. [Liden Dat— ons heren]. Ghepr. Tamstelredam in die vermaerde

coopstadt an die oude side In dye kercstraete Bij my Doen pietersoon in Englenbureh. z. j. 8°. — Met houtsneden. 128 bladen, waarvan er twee, a 1 en h 5, ontbreken. Goth. letter. Moes Amst. boekdr. I p. 82 no. 62.

111. Berch van caluarien — Hier beghint een seer goet ende devoet

boecxken voer enen yegeliken kersten mensche Hoemen den — opclimmen sal ende heipén onsen heer sijn swair cruys dragen... Ghepr. in die vermaerde coopstat van Amstelredam aen die oude side in die kerestraet bi my Doen Pietersoen in Enghelenburch. z. j. 8°. — Met houtsneden. 16 bladen, Goth. letter. Moes, Amsterd. boekdr. I. p. 85 no. 66.

112. Beclag'hingliB — Hier beghint een oetmoedighe — voer die voeten

ons heeren. Ghepr. tot Amstelredam an die oude zijde in die kerekstraet bij die Papenbrugge bij mij Doen pietersoon wonende in Enghelenburch. z. j. 8°. — Met houtsn.

8 bladen, Goth. letter. Moes, Amst. Boekdrs. I p. 86 no. 68. De Bom, Tijdsch: v. boek- en bibl.-wesen I 168. Nijhoff, f. prov. 16 no. 1481.

Twee bladen van een soortgelijk boekje, maar die er niet bij behooren, zijn er tusschen gebonden. De drukletter komt overeen, maar opschriften en beginletters zijn in rood gedrukt, en de bladzijde heeft een regel meer.

113. Evangeliën — Die — ons heeren Jesu christi, inder duytscher

sprake getranslateert. Die Epistelen vanden eerwaerdighen ende heylighen Apostel sinte Pauwels, met den anderen Epistelen, enz. Dat anderde deel des Evangelijs van sinte Lucas van die geschiedenisse oft wereken der Apostelen. 3 st. met afz. titels. Gepr. tot Amstelredam Bij my Doen pieterz. in Engelenburch 1523, 1524. 8°. 372 4- 160 + 74 bladen, kleine Goth. letter. Moes, Amst. boekdr. I. p. 56—59

no. 42—44. Burger, Het Boek 1915 blz. 113. Nieuwe uitgaaf van het Nieuwe Testament gedr. in 1523, met toevoeging van den Proloog van Luther. De titel in houtsnee-omlijsting, rood en zwart gedrukt. Houtsnee-initialen. Ex. in ouden lederen band (beschadigd); de-titel van het 3e stuk ontbreekt.

114. Pronosticatie van meester Jasper laet van borchloon vanden iare

M.CCCCC. ende xxiiij op de Meridiane van Antwerpen ghecalculeert. Ghepr. Tamstelredam aen die oude side in die kerestraet bij mij Doen pietersoen in Enghelenburch. 4°.

4 bladen, kleine Gothische letter. ' .

Eenig bekend exemplaar, in 1908 op eene veiling bij R. W. P. de Vries gekocht. Het is zeer beschadigd, klaarblijkelijk uit een ouden band gekomen. Moes Amsterd. Boekdr. kende slechts eene prognosticatie bij Doen Pietersz. gedrukt, van meester Jan Thibault op het jaar 1531; daarin wordt gewaarschuwd'tegen den ..Almanack van Jasper Laet die jonghe".

115. Eualuacie boecxken — Een nieuwe - geordonneert van wegen

onsers genadichs heren des Keysers by den generaels vander munten vanden gouden ende silueren geualueerde penningen. Ende oock die waerde van allen verboden gouden ende silueren pennninghen... nauolgende dassayen by den generaels daer af gemaket. Int iaer. M.CCCCC. xxvi. Ghepr. Tamstelredam aen die oude syde in die

Sluiten